Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 27.11.2015

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2015 r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.982.723 zł.

 

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót