Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 09.04.2013

Zarząd PCC Exol S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w wyniku postępowania mediacyjnego prowadzonego w związku ze sporem zbiorowym Emitenta z zakładowymi organizacjami związków zawodowych działającymi na terenie Spółki (rb 8/2013 z dnia 26.02.2013 roku) strony sporu nie osiągnęły porozumienia, a mediacje zakończyły się w dniu 9.04.2013 roku podpisaniem protokołu rozbieżności.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Powrót