Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 26.09.2014

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji:

– raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2013: 30 września 2014 r.*,

– raportu półrocznego Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2014: 30 września 2014 r.

*Emitent, zanim jeszcze stał się podmiotem zobowiązanym do publikacji raportów w systemie EBI, udostępnił do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie zarządu Emitenta z działalności za rok 2013 oraz raport i opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2013, jednak bacząc na wymogi dotyczące raportu rocznego opisane w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Emitent celem uczynienia zadość tym wymogom, opublikuje dodatkowe dane w sposób przewidziany stosownymi regulacjami.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót