Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 07/2012 z dnia 13.08.2012

Zarząd PCC Exol SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych:

1. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 roku
2. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 7 listopada 2012 roku

Szczegółowa podstawa prawna:
§103 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót