Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 03/2017 z dnia 03.04.2017 17:44

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 03.04.2017 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wiesława Klimkowskiego równocześnie dwa powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 7 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące nabycia 2.902.090 akcji Spółki po cenie 1 zł za każdą akcję, i ich zastawienia w transakcjach poza rynkiem regulowanym zrealizowanych w dniu 03.04.2017 r.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie o nabyciu akcji

Powiadomienie o zastawie akcji


Powrót