Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 13.06.2014

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") nr 555/14 z dnia 13 czerwca 2014 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita SA, Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPCCRK00076, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Postanowienie wskazuje również, iż zarejestrowanie akcji serii B Spółki w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
 

Podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót