Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 43/2014 z dnia 29.10.2014

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 906/14 z dnia 29 października 2014 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita SA, Zarząd KDPW na podstawie par. 40 ust. 2 oraz par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW postanawia w dniu 31 października 2014 r.przyjąć do depozytu papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii BB Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 349/VII/13 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz Uchwały Nr 042/VIII/14 Zarządu Spółki z dnia 23 września 2014 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00092.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót