Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 23/20015 z dnia 09.07.2015

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 441/15 z dnia 8 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 2 ust. 1 i 4 oraz par. 40 ust. 2 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 10 lipca 2015 r. w depozycie papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii CA Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 092/VIII/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz Uchwały Zarządu Nr 148/VIII/15 z dnia 12 czerwca 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLPCCRK00100.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót