Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 25.04.2019 17:28

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 21 119 397,76 zł za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w następujący sposób:

– kwota 15 538 464,09 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł na jedną akcję,

– kwota 5 580 933,67 zł na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 14 maja 2019 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 23 maja 2019 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 649 601.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

 


Powrót