Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 16.05.2016 01:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 16 maja 2016 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ


Powrót