Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 04/2013 z dnia 08.02.2013

Zarząd PCC Rokita S.A. ("Spółka") informuje, że zawarł szereg umów pomiędzy Spółką a PGE Obrót S.A., których szacunkowa wartość w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do dnia publikacji niniejszego raportu) wyniosła około 246 mln zł netto. Umową o największej wartości jest umowa na zakup energii elektrycznej podpisana w dniu 08.02.2013 r. ("Umowa"). Wartość Umowy szacowana jest na 86 mln zł netto. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)


Powrót