Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 24.04.2013

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 316/VII/13 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A. 
Zarząd PCC Rokita postanowił o wcześniejszym wykupie wszystkich 150.000 zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez Spółkę oznaczonych kodem PLPCCRK00019 i nazwą skróconą PCR0613.

Data Wykupu Obligacji serii A pierwotnie ustalona była na dzień 14 czerwca 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 316/VII/13 Zarządu PCC Rokita SA Dzień Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii A został ustalony na dzień 14 maja 2013 r., a termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii A na 6 maja 2013 r.

Obligacje serii A zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji zostanie wykonane w całości w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych obligacji. Prawo wcześniejszego wykupu realizowane będzie poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia bieżącego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu powiększoną o premię w wysokości 0,05% wartości nominalnej obligacji za jeden okres pełnych 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu.

Szczegółowa podstawa prawna: §40 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót