Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 18.09.2012

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 17 września br. uchwały nr 924/2012 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C2 i D Spółki.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 20 września 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 27.234.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) akcji serii C2, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00010”,
b) 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 września 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPCCEX00010”;

2) notować akcje spółki PCC EXOL S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCCEXOL” i oznaczeniem „PCX”.


Powrót