Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 14.05.2013

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie par. 28 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz par. 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP podjął Uchwałę nr 496/2013 z dnia 13 maja 2013 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 15 maja 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AC spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCRK00043";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCR0416".

Podstawa prawna: 
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót