Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 10.11.2015 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC EXOL S.A., które odbyło się 10 listopada 2015 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

  • PCC SE, posiadająca 137 872 143 akcje Spółki, w tym 135 323 143 akcji imiennych i 2 549 000 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 261 938 143 głosami, w tym 259 389 143 głosów wynikających z akcji imiennych i 2 549 000 głosów wynikających z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,33 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374.

Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 


Powrót