Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 18.10.2012

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC Exol SA, które odbyło się 17 października 2012 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
1. PCC SE, posiadająca 151.300.000 sztuk akcji, w tym 124.066.000 akcji imiennych i 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 275.366.000 głosów, w tym 248.132.000 głosów wynikających z akcji imiennych i 27.234.000 głosów wynikających z akcji zwykłych, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 96,52 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Exol S.A. wynosi 161 227 231. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 285 293 231.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Powrót