Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 06.05.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 maja 2016 roku powziął informację o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwale nr 436/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B Spółki.

W związku z dokonanym przez Spółkę przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii A i B, oznaczonych kodem „PLPCCK00013”, Zarząd Giełdy działając na podstawie §12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 10 maja 2016 roku powyższe obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót