Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 3/2016 (ESPI) z dnia 28.12.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku powziął informację o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwale nr 1386/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C Spółki.

W związku z dokonanym przez Spółkę przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych kodem „PLPCCK00021”, Zarząd Giełdy działając na podstawie §12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 30 grudnia 2016 roku powyższe obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)


Powrót