Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 25.04.2013

Zarząd PCC Exol SA (dalej: „Spółka”) informuje, że dnia 24 kwietnia 2013 r. jedna z czterech organizacji związkowych, będących w sporze zbiorowym ze Spółką, podpisała Porozumienie o zakończeniu sporu zbiorowego. 
Informacje o sporze zbiorowym opublikowane zostały raportem bieżącym nr 8/2013 oraz 13/2013.

Zakres uzgodnionych żądań nie spełnia kryteriów aktywów o znacznej wartości / znaczącej umowy, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Powrót