Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 10.05.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 398 500,00 (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i jest podzielony na 8.797 (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”


Powrót