Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 10.06.2016

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy I Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Powrót