Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 30.03.2016 01:00

Zarząd PCC EXOL SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od Członków Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez PCC SE (tj. osobę blisko związaną z Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy jednocześnie pełnią funkcje w Radzie Administrującej PCC SE, a jeden z nich także funkcję Dyrektora Zarządzającego PCC SE):

  1. 700.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW po cenie 2,80 zł za jedną akcję tj. po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 1.960.000 zł w transakcji pakietowej pozasesyjnej zawartej na rynku regulowanym w dniu 24.03.2016 r.,
  2. 14.125.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW po cenie 2,80 zł za jedną akcję tj. po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 39.550.000 zł w transakcji poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji zawartej w dniu 24.03.2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94) z dnia 29 lipca 2005 r., § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r.  (Dz.U. Nr 229, poz. 1950).


Powrót