Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 06/2013 z dnia 05.03.2013

Zarząd PCC Rokita SA informuje o przeniesieniu terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2012 z dnia 11.03.2013 r. na dzień 19.03.2013 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 03/2013 z dnia 31.01.2013 pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


Powrót