Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 30.09.2014

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport roczny za 2013*

*Emitent, zanim jeszcze stał się podmiotem zobowiązanym do publikacji raportów w systemie EBI, udostępnił do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie zarządu Emitenta z działalności za rok 2013 oraz raport i opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2013, jednak bacząc na wymogi dotyczące raportu rocznego opisane w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Emitent celem uczynienia zadość tym wymogom, publikuje dodatkowe dane w sposób przewidziany stosownymi regulacjami.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

List Zarządu
plik do pobrania

Raport i opinia biegłego
plik do pobrania

Sprawozdanie finansowe za rok 2013
plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Autochem w 2013
plik do pobrania

Uzupełnienie sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Autochem w 2013
plik do pobrania

Wybrane dane finansowe
plik do pobrania


Powrót