Aktualności

Media o nas

Raport bieżący z dnia 24.03.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) przekazuje niniejszym raport roczny Spółki za rok 2015.

Podstawa prawna: § 11, ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

List Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015

Opinia i raport biegłego rewidenta 

Wybrane dane finansowe


Powrót