REGULAMIN SERWISU PCCINWESTOR.PL

 I. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Właściciel Serwisu może udostępnić Użytkownikowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług określonych niniejszym Regulaminem dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Użytkowania / Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności / usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Serwisu. Konto Użytkownika umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Użytkownika, oraz symulację wartości portfela Użytkownika opierającą się na wpisanych przez niego w ramach Konta ilościach obligacji i akcji, stanowiącą sumę wartości nominalnej posiadanych przez Użytkownika obligacji oraz bieżącej wartości rynkowej posiadanych przez niego akcji spółek Grupy PCC;
 4. Login – adres e-mail Użytkownika podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta;
 5. Newsletter – usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Właściciela Serwisu cyklicznych informacji na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, za wyraźną zgodą Użytkownika;
 6. Powiadomienia SMS –  usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Właściciela Serwisu cyklicznych informacji i powiadomień na podany przez Użytkownika numer telefonu, za wyraźną zgodą Użytkownika;
 7. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Użytkownikom i korzystania przez nich z usługi prowadzenia Konta Użytkownika, a także innych oferowanych przez Właściciela Serwisu usług, w szczególności Newsletter i Powiadomienia SMS. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 j.t. z późn. zm.);
 8. Serwis – platforma świadczenia usług prowadzona przez Właściciela Serwisu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://pccinwestor.pl/;
 9. Treść / Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez Właściciela Serwisu;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez reprezentującą ją prawidłowo umocowaną osobę fizyczną;
 11. Właściciel Serwisu – PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000105885, NIP: 9170000015, REGON: 930613932, kapitał zakładowy 19 853 300,00 PLN, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej: pccinwestor@pcc.eu, numer telefonu: +48 71 794 35 55;
 12. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu lub zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta.
 3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Właściciel Serwisu może powierzyć wykonywanie jego poszczególnych obowiązków podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość świadczonych przez niego usług. Właściciel Serwisu jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

III. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Właściciel Serwisu za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie usługę umożliwiania przeglądania Treści umieszczonych przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
 1. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
 2. zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Użytkownika;
 3. symulację wartości portfela Użytkownika, opierającą się na wpisanych przez niego w ramach Konta ilościach obligacji i akcji, stanowiącą sumę wartości nominalnej posiadanych przez Użytkownika obligacji oraz bieżącej wartości rynkowej posiadanych przez niego akcji spółek Grupy PCC.
 1. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia przez Użytkownika (przesłania Właścicielowi Serwisu) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, (ii) kliknięcia przycisku „Zarejestruj się” . Umowa o Świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony, a zasady jej rozwiązania lub zmiany określa ust. VIII poniżej. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Właścicielowi Serwisu w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Użytkownika;
 3. korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
 4. korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 5. korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Właściciela Serwisu;
 6. niepodejmowania działań takich jak:
  • umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści udostępnianych w ramach Serwisu.

IV. NEWSLETTER

 1. W celu rozpoczęcia świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, konieczne jest wyrażenie przez niego chęci otrzymywania Newslettera, w szczególności podczas zakładania Konta lub aktualizacji jego ustawień, lub też udostępniając swój adres e-mail w ramach umieszczonego Serwisie formularza.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności wysyłając Właścicielowi Serwisu informację o rezygnacji w wiadomości e-mail na adres: pccinwestor@pcc.eu.

V. POWIADOMIENIA SMS

 1. W celu rozpoczęcia świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Powiadomień SMS, konieczne jest wyrażenie przez niego chęci otrzymywania Powiadomień SMS, w szczególności podczas zakładania Konta lub aktualizacji jego ustawień.
 2. Usługa Powiadomień SMS świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z otrzymywania Powiadomień SMS, w szczególności wysyłając Właścicielowi Serwisu informację o rezygnacji w wiadomości e-mail na adres: pccinwestor@pcc.eu.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu można składać w szczególności na adres e-mail: pccinwestor@pcc.eu.
 2. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Użytkownika oraz informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika, tj. np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania, oraz informuje Użytkownika o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel Serwisu przed jej rozpatrzeniem zwraca się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 3. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

VII. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Właściciela Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Właścicielowi Serwisu lub podmiotom, z którymi Właściciel Serwisu zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot na piśmie pod rygorem nieważności.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Właścicielowi Serwisu, w szczególności w formie:
 1. pisemnej na adres Właściciela Serwisu;
 2. wiadomości e-mail na adres pccinwestor@pcc.eu.
 1. Właściciel Serwisu może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Właściciela Serwisu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmiana zakresu usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Właściciela Serwisu dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. Właściciel Serwisu swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas tworzenia Konta Użytkownika.
 2. Właściciel Serwisu może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić Użytkownikowi dalszego prawa do korzystania z Serwisu lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów – tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Użytkownik narusza postanowienia ust III.4 Regulaminu (katalog zamknięty).
 3. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej, może ponownie korzystać z Serwisu po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela Serwisu.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Właściciel Serwisu może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Właściciela Serwisu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmiana zakresu usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Właściciela Serwisu dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. Właściciel Serwisu poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Niezależnie od uprawnień Użytkownika określonych innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia przesłania mu przez Właściciela Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, o której mowa w ust. 9 powyżej. Po upływie tego terminu zmiana Regulaminu wchodzi w życie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, tj. w dniu 3 stycznia 2017 r.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu może modyfikować techniczny sposób realizacji określonych niniejszym Regulaminem usług, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika i Właściciela Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony http://pccinwestor.pl/regulamin/ w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail