Informacje finansowe

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • Wybrane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2015
  Przychody netto ze sprzedaży 47 397
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 148
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 320
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 866
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 280
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 785)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (686)
  Przepływy pieniężne netto razem 808
  Stan na 31.12.2015
  Aktywa razem 40 317
  Aktywa trwałe 29 589
  Aktywa obrotowe 10 729
  Kapitał własny 5 753
  Kapitał zakładowy 3 899
 • Wybrane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2014
  Przychody netto ze sprzedaży 42 372
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 9940
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 071
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 454
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 235
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  448
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 793)
  Przepływy pieniężne netto razem (111)
  Stan na 31.12.2014
  Aktywa razem 28 253
  Aktywa trwałe  19 911
  Aktywa obrotowe 8 342
  Kapitał własny 3 887
  Kapitał zakładowy 3 899
 • Za rok zakończony 2013
  Przychody netto ze sprzedaży 40 778 332
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 381 170
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 648 921
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 364 830
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 982 243
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 97 974
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 929 005
  Przepływy pieniężne netto razem 151 211
  Stan na 31.12.2013
  Aktywa razem 27 377 840
  Aktywa trwałe 20 183 489
  Aktywa obrotowe 7 194 352
  Kapitał własny 2 432 963
  Kapitał zakładowy 3 898 500
       

Podstawowe wskaźniki finansowe

 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2015
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,94%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2015
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 58,80%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2015
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 85,73%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2015
  zysk netto/aktywa ogółem 5,15%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,43%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2014
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 66,43%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2014
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 86,24%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/aktywa ogółem 5,15%
   
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2013
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,89%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2013
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 53,24%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2013
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 91,11%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2013
  zysk netto/aktywa ogółem 1,33%