Informacje finansowe

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2021
  Przychody netto ze sprzedaży 807 072
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 76 302
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 72 316
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 58 046
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 006
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 592)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 065)
  Przepływy pieniężne netto razem (42 651)
  Stan na 31.12.2021
  Aktywa razem 721 229
  Aktywa trwałe 472 044
  Aktywa obrotowe 249 185
  Kapitał własny 330 476
  Kapitał zakładowy 173 476
  Liczba akcji 173 475 735
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2020
  Przychody netto ze sprzedaży 645 929
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59 009
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 900
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 628
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 191
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 343)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 367
  Przepływy pieniężne netto razem 42 215
  Stan na 31.12.2020
  Aktywa razem 641 620
  Aktywa trwałe 443 386
  Aktywa obrotowe 198 234
  Kapitał własny 298 803
  Kapitał zakładowy 172 650
  Liczba akcji 172 649 601
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2019
  Przychody netto ze sprzedaży 638 612
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 021
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 32 803
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 28 295
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 812
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 384)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 234)
  Przepływy pieniężne netto razem (1 806)
  Stan na 31.12.2019
  Aktywa razem 570 044
  Aktywa trwałe 424 041
  Aktywa obrotowe 146 003
  Kapitał własny 266 196
  Kapitał zakładowy 172 650
  Liczba akcji 172 649 601
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2018
  Przychody netto ze sprzedaży 636 052
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 614
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 628
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19 487
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 836
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 886)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (41 683)
  Przepływy pieniężne netto razem (22 733)
  Stan na 31.12.2018
  Aktywa razem 556 991
  Aktywa trwałe 390 366
  Aktywa obrotowe 166 625
  Kapitał własny 251 415
  Kapitał zakładowy 172 484
  Liczba akcji 172 484 374
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 625 353
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 178
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 074
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 18 218
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 742
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 506)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 534)
  Przepływy pieniężne netto razem 20 702
  Stan na 31.12.2017
  Aktywa razem 547 460
  Aktywa trwałe 380 891
  Aktywa obrotowe 166 569
  Kapitał własny 243 202
  Kapitał zakładowy 172 484
  Liczba akcji 172 484 374
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2016
  Przychody netto ze sprzedaży 539 785
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 252
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 159
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 21 472
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 361
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 486)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 732)
  Przepływy pieniężne netto razem 5 143
  Stan na 31.12.2016
  Aktywa razem 541 668
  Aktywa trwałe 382 382
  Aktywa obrotowe 159 286
  Kapitał własny 256 819
  Kapitał zakładowy 172 484
  Liczba akcji 172 484 374
   
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2015
  Przychody netto ze sprzedaży 514 848
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 432
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 980
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 745
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 694
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 782)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 219)
  Przepływy pieniężne netto razem 3 693
  Stan na 31.12.2015
  Aktywa razem 522 594
  Aktywa trwałe 386 868
  Aktywa obrotowe 135 726
  Kapitał własny 238 769
  Kapitał zakładowy 172 484
  Liczba akcji 172 484 374
   
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2014
  Przychody netto ze sprzedaży 511 032
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 925
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 797
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 026
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 364
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 389)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 121)
  Przepływy pieniężne netto razem 3 854
  Stan na 31.12.2014
  Aktywa razem 521 980
  Aktywa trwałe 381 068
  Aktywa obrotowe 140 912
  Kapitał własny 220 380
  Kapitał zakładowy 172 484
  Liczba akcji 172 484 374
   
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
  Za rok zakończony 2013
  Przychody netto ze sprzedaży 466 670
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 669
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 335
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 107
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 088
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 201)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 004)
  Przepływy pieniężne netto razem (7 117)
  Stan na 31.12.2013
  Aktywa razem 501 774
  Aktywa trwałe 381 068
  Aktywa obrotowe 140 912
  Kapitał własny 220 380
  Kapitał zakładowy 172 484
  Liczba akcji 172 484 374
   
 • Za rok zakończony 2012
  Przychody netto ze sprzedaży 406 897 291
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 451 802
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 221 855
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 446 164
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 695 300
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 142 222
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 563 814
  Przepływy pieniężne netto razem 2 989 263
  Stan na 31.12.2012
  Aktywa razem 426 993 273
  Aktywa trwałe 374 370 581
  Aktywa obrotowe 52 622 692
  Kapitał własny 180 762 519
  Kapitał zakładowy 151 300 000
    *)w tabeli zostały przedstawione dane pro forma (2011) i symulacje danych finansowych (2010 i 2009) uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) w ramach Spółki odpowiednio na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r., przygotowane na potrzeby Prospektu Emisyjnego. **) Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 obejmują tylko Jednostkę Dominującą (Grupa Kapitałowa została utworzona z dniem 31 grudnia 2012 roku).  

Podstawowe wskaźniki finansowe

 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2021
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 7,2%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2021
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,02

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2021
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,2%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2021
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 8,2%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2020
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 6,3%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2020
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,3

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2020
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 53,4%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2020
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 6,3%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2019
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 4,4%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2019
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,91

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2019
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 53,3%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2019
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 4,9%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2018
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 3,1%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2018
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,29

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2018
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,9%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2018
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 3,5%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2017
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 2,9%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2017
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,48

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2017
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 55,5%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2017
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 3,3%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2016
  wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 4,0%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2016
  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,6

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2016
  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2016
  wynik finansowy netto/aktywa ogółem 4,0%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2015
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,9%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2015
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,3%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2015
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 54,3%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2015
  zysk netto/aktywa ogółem 2,8%
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,8%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2014
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,6%

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2014
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 57,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2014
  zysk netto/aktywa ogółem 0,8%
   
 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik2013
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,80%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik2013
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,34%

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik2013
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 55,8%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik2013
  zysk netto/aktywa ogółem 1,43%

   

 • Rentowność sprzedaży

  Wskaźnik 2012
  zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,85%

   

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

  Wskaźnik 2012
  aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,41%

   

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Wskaźnik 2012
  zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 61,36%

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

  Wskaźnik 2012
  zysk netto/aktywa ogółem 0,77%