Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2021

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2020

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2019

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2018

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2017

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2017)

Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk (raport 2/2017)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 3/2017)

Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk (raport 1/2018)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2019)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2020)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2021)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021 (raport 2/2021)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021 (raport 1/2022)

Reguła dot.  biegłego rewidenta

Zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio spółki PCC EXOL S.A. i Grupy Kapitałowej PCC EXOL, Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się następującymi zasadami:

– zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat (maksymalny okres nieprzerwanego trwania zlecenia;
– zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat;
– zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego;
– zasadą wyboru firmy audytorskiej na okres minimum dwóch lat.

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

Regulamin Zarządu
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 32/19 z dnia 02.09.2019 r.

Regulamin Rady Nadzorczej
zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/13 z dnia 4 stycznia 2013 r.

Regulamin Komitetu Audytu
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 56/17 z dnia 20.10.2017 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia
zatwierdzony przez NWZ Uchwałą nr 6 z dnia 10.02.2012 r.

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności w PCC EXOL SA

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń