Reguła dot.  biegłego rewidenta

Zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio spółki PCC Rokita S.A. i Grupy Kapitałowej PCC Rokita, Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się następującymi zasadami:

– zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat (maksymalny okres nieprzerwanego trwania zlecenia;
– zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat;
– zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego;
– zasadą wyboru firmy audytorskiej na okres minimum dwóch lat.

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności w PCC Rokita SA

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń