Aktualności

Media o nas

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Artura Nowotnego oraz z funkcji Członka Zarządu Pana Piotra Gembarę. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Gembarę oraz do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Dariusza Tomanika.

Informacje o osobie Pana Piotra Gembary są dostępne w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 07.09.2016

Pan Dariusz Tomanik od początku swojej 15-letniej kariery zawodowej związany jest ze spółkami Grupy PCC.

Od czerwca 2016 r. pracuje na stanowisku Menedżera Logistyki w spółce PCC Rokita SA. Wcześniej pracował m.in. na stanowisku Analityka Biznesowego w spółce PCC IT S.A oraz Menedżera Logistyki w spółce PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.

Pan Dariusz Tomanik ma wykształcenie wyższe inżynierskie i jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW

Zarząd PCC Autochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w dniu 18 stycznia 2017 r. wydał komunikat w sprawie ostatniej sesji notowań obligacji na okaziciela serii A Spółki.

Na podstawie § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd GPW poinformował, że 25 stycznia 2017 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii A (AUT0217) wyemitowanych przez spółkę PCC Autochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o terminie wykupu 5 lutego 2017 r. i wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCTH00011”.

Raport bieżący z dnia 22.08.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport półroczny za I półrocze 2016.

PCC Autochem raport IH2016

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) przekazuje niniejszym raport roczny Spółki za rok 2015.

Podstawa prawna: § 11, ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

List Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015

Opinia i raport biegłego rewidenta 

Wybrane dane finansowe

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 07.09.2016 r. Rada Nadzorcza ustanowiła dwuosobowy skład Zarządu Spółki i powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Piotra Gembarę.

Pan Piotr Gembara od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą PCC. Od blisko 30 lat aktywnie uczestniczy w działalności Spółek z Grupy PCC, pełniąc funkcje zarządcze i kierownicze, w tym również w PCC Autochem.

Pan Piotr Gembara jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego na Politechnice Wrocławskiej, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Rachunkowości oraz studiów podyplomowych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Ma również zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I półrocze roku obrotowego 2016.

Pierwotny termin publikacji za I półrocze roku obrotowego 2016, wskazany przez Emitenta na 30 września 2016 r. w raporcie bieżącym nr 1/2016 z 21 stycznia 2016 r., zostaje przesunięty na 22 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 398 500,00 (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i jest podzielony na 8.797 (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Pierwotny termin publikacji raportu rocznego, wskazany przez Emitenta na 30 czerwca 2016 r. w raporcie bieżącym nr 1/2016 z 21 stycznia 2016 r., zostaje przesunięty na 24 marca 2016 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

 1. Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2015: 30 czerwca 2016 r.

 2. Raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2016: 30 września 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 r.:

1. Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014 r.: 30 czerwca 2015 r.
2. Raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2015 r.: 30 września 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku powziął wiadomość o zmianie w strukturze właścicielskiej Spółki.

W dniu 25 listopada b.r. PCC SE z siedzibą w Duisburgu dokonało na rzecz PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „PCC Rokita SA”) sprzedaży 4.000 (cztery tysiące) sztuk nieuprzywilejowanych udziałów, stanowiących 51,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 51,30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

W wyniku powyższej transakcji PCC Rokita SA stała się jedynym udziałowcem w PCC Autochem Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 4 załącznika nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji:

– raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2013: 30 września 2014 r.*,

– raportu półrocznego Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2014: 30 września 2014 r.

 *Emitent, zanim jeszcze stał się podmiotem zobowiązanym do publikacji raportów w systemie EBI, udostępnił do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie zarządu Emitenta z działalności za rok 2013 oraz raport i opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2013, jednak bacząc na wymogi dotyczące raportu rocznego opisane w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Emitent celem uczynienia zadość tym wymogom, opublikuje dodatkowe dane w sposób przewidziany stosownymi regulacjami.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 414/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 9 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCTH00011” i notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AUT0217”.

Podstawa Prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2014 roku na podstawie Uchwały

Nr 396/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd spółki PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 19 marca 2014 roku otrzymał Uchwałę nr 302/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz oznaczenia ich kodem PLPCCTH00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie ww. obligacji serii A w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. („Spółka”; „Emitent”) z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji Emitenta przeprowadzonej na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego na dzień 10 lutego 2014r., przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży –  17-28 lutego 2014r.,
 2. data przydziału obligacji – 5 marca 2014r.,
 3. sprzedażą objętych było 30.000 obligacji,
 4. stopa redukcji nie wystąpiła,
 5. w ramach przeprowadzonej sprzedaży, objętych zostało 30.000 obligacji,
 6. obligacje były nabywane po 100 zł za 1 obligację,
 7. liczba osób, które złożyły zapisy – 46 osób,
 8. liczba osób, którym przydzielono obligacje – 46 osób,
 9. brak subemitentów,
 10. łączna wysokość kosztów – 20.780 zł, w tym koszty:
  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 12.000 zł,
  2. sporządzenia dokumentu informacyjnego – 8.000 zł,
  3. promocji oferty – 780 zł

 

Podstawa prawna:

§10 oraz §18 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 17 marca 2014r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) na podstawie uprzednio złożonego wniosku.

 

W związku z powyższym Emitent rozpoczyna z dniem 18 marca 2014r. przekazywanie raportów bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

 

Podstawa prawna:

§1 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu