Aktualności

Media o nas

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku powziął informację o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwale nr 1386/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C Spółki.

W związku z dokonanym przez Spółkę przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych kodem „PLPCCK00021”, Zarząd Giełdy działając na podstawie §12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 30 grudnia 2016 roku powyższe obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9.12.2016 r. na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu podjął uchwałę nr 1319/2016 o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii C Spółki (oznaczonymi kodem PLPCCPK00021) w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 13 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii C

Na podstawie §25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii C przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 12 grudnia 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 13 grudnia 2016 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii C nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku działając na podstawie punktu 20 Warunków Emisji Obligacji serii C podjął uchwałę o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji serii C.

Dniem Przedterminowego Wykupu dla Obligacji serii C będzie: 23 grudnia 2016 roku. Dniem Ustalenia Praw przy Przedterminowym Wykupie dla Obligacji serii C będzie: 16 grudnia 2016 roku.

W związku z decyzją o Przedterminowym Wykupie Obligacji serii C Spółka, jako Emitent Obligacji, wypłaci Obligatariuszom:

1) Wartość Nominalną Obligacji serii C,
2) Odsetki liczone od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie),
3) Premię pieniężną w wysokości 0,03% (trzy setne procenta) Wartości Nominalnej Obligacji serii C, przewidzianej w punkcie 20 ust. 4 Warunków Emisji Obligacji serii C za każde 30 dni pozostające od Dnia Przedterminowego Wykupu Obligacji serii C (tj. 23.12.2016 r.) do Dnia Wykupu Obligacji serii C (tj. 5.11.2017 r.).

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii C.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2016.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Skonsolidowany raport półroczny 2016

List do obligatariuszy

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny skonsolidowany za rok 2014

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC CP Kosmet za rok 2014

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe skonsolidowane

plik do pobrania

List do obligatariuszy

plik do pobrania

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

plik do pobrania

Raport roczny jednostkowy za rok 2015

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC CP Kosmet za rok 2015

plik do pobrania

Wybrane dane finansowe jednostkowe

plik do pobrania

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I półrocze roku obrotowego 2016.

Pierwotny termin publikacji raportu za I półrocze roku obrotowego 2016, wskazany przez Emitenta na 30 września 2016 r. w raporcie bieżącym nr 1/2016 z 25 stycznia 2016 r., zostaje przesunięty na 26 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. została podpisana umowa pożyczki (dalej: „Umowa”) pomiędzy Spółką a PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy). Wartość Umowy wynosi 9,4 mln PLN. Umowa została zawarta do dnia 30.08.2016 r.

Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4 160 000 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 432 800,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące osiemset) złotych i jest podzielony na 468 656 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) udziałów  o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

 

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 maja 2016 roku powziął informację o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwale nr 436/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B Spółki.

W związku z dokonanym przez Spółkę przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii A i B, oznaczonych kodem „PLPCCK00013”, Zarząd Giełdy działając na podstawie §12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 10 maja 2016 roku powyższe obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za rok 2015.

Pierwotny termin publikacji raportów rocznych, wskazany przez Emitenta na 30 czerwca 2016 r. w raporcie bieżącym nr 1/2016 z 25 stycznia 2016 r., zostaje przesunięty na 28 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 31.03.2016 r. na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu podjął uchwałę nr 316/2016 o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A i B Spółki (oznaczonymi kodem PLPCCPK00013) w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 5 kwietnia 2016 r.
Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii A i B.

Na podstawie §25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii A i B przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 4 kwietnia 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 5 kwietnia 2016 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii A i B nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2016 roku działając na podstawie punktu 20 Warunków Emisji Obligacji serii A oraz punktu 20 Warunków Emisji Obligacji serii B podjął uchwałę o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji serii A oraz o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji serii B.

Dniem Przedterminowego Wykupu dla Obligacji serii A i dla Obligacji serii B będzie: 18 kwietnia 2016 roku. Dniem Ustalenia Praw przy Przedterminowym Wykupie dla Obligacji serii A i dla Obligacji serii B będzie: 8 kwietnia 2016 roku.

W związku z decyzją o Przedterminowym Wykupie Obligacji serii A i Przedterminowym Wykupie Obligacji serii B Spółka, jako Emitent Obligacji, wypłaci Obligatariuszom:
1) Wartość Nominalną Obligacji serii A i Wartość Nominalną Obligacji serii B
2) Odsetki liczone od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie).

Spółka, jako Emitent Obligacji serii A i Obligacji serii B, nie wypłaci Obligatariuszom premii pieniężnej w wysokości 0,03% (trzy setne procenta) Wartości Nominalnej Obligacji serii A lub Wartości Nominalnej Obligacji serii B, przewidzianej w punkcie 20 ust. 4 Warunków Emisji Obligacji serii A i w punkcie 20 ust. 4 Warunków Emisji Obligacji serii B, albowiem okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A i Obligacji serii B (18.04.2016 r.) a Dniem Wykupu Obligacji serii A i Obligacji serii B (5.05.2016 r.) jest krótszy niż 30 (trzydzieści).

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 07.03.2016 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Janowskiego oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Przychodnego.

Pan Andrzej Przychodny od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą PCC. Od ponad 10 lat aktywnie uczestniczy w działalności Spółek z Grupy PCC. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PCC Apakor Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej PCC, w skład której wchodzi także Grupa PCC Consumer Products SA, w tym PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.). Wcześniej zajmował m.in. stanowisko Członka Zarządu (2012-2013) oraz Dyrektora Finansowego (2010-2013) w spółce PCC Apakor.

Pan Andrzej Przychodny jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz studiów podyplomowych Executive Leadership Studies w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2015: 30 czerwca 2016 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2016: 30 września 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w raporcie 8/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w wyniku omyłki pisarskiej, podał błędną datę powzięcia informacji dot. zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Było:

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 r. powziął informację, że w dniu 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych.

Powinno być:

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 r. powziął informację, że w dniu 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych.

 

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 r. powziął informację, że w dniu 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych. Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.272.800 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych i jest podzielony na 385.456 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) udziałów  o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

 

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za rok 2014.

Pierwotny termin publikacji raportów rocznych, wskazany przez Emitenta na 30 czerwca 2015r. w raporcie bieżącym nr 4/2015 z 29 stycznia 2015r., zostaje przesunięty na 30 kwietnia 2015r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

 1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014: 30 czerwca 2015 r.

 2. Skonsolidowany raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2015: 30 września 2015 r.

 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość, że w dniu 22 stycznia 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 84/2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 26 stycznia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCPK00021” i notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KOS1117”.

Podstawa Prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 67/2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

 

Zarząd spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2015 r. otrzymał Uchwałę nr 34/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 5 listopada 2017 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 5/2015 z dnia 5 listopada 2014 r. Zarządu Spółki, oraz oznaczenia ich kodem PLPCCPK00021, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie ww. obligacji serii C w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”; „Emitent”) z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji Emitenta serii C, przeprowadzonej na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego na dzień 5 listopada 2014 r., przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:- 17-28 listopada 2014 r.
 2. data przydziału/ sprzedaży obligacji: 5 grudnia 2014 r.
 3. liczba obligacji objętych sprzedażą: 30.000 obligacji
 4. stopa redukcji: redukcja dotyczyła dwóch inwestorów i wyniosła:

– 5% w przypadku jednego inwestora,

– 33% w przypadku drugiego inwestora

 1. liczba przydzielonych obligacji: 30.000
 2. obligacje były nabywane po 100 zł za 1 obligację
 3. liczba osób, które złożyły zapisy: 57 osób
 4. liczba osób, którym przydzielono obligacji: 57 osób
 5. brak subemitentów,          
 6. łączna wysokość kosztów 18.792 zł, w tym koszty:
 7. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 12.000 zł,
 8. sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 6.500 zł,
 9. promocji oferty – 292 zł.

Podstawa prawna:

§10 oraz §18 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.11.2014 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Marcina Markiewicza oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Janowskiego.

Pan Piotr Janowski od kilku lat aktywnie uczestniczył w działalności Spółki z racji pełnionej dotychczas funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz również z uwagi na funkcje powierzone w innych spółkach Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products („GK”), w skład której wchodzi Emitent. Pan Janowski m.in. pełnił i pełni funkcje Prezesa PCC Consumer Products S.A. (spółka dominująca w GK).

Z dniem 17.11.2014 r. Pan Janowski został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Emitenta, co formalnie umożliwiło powołanie do składu Zarządu Emitenta.

Pan Piotr Janowski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (kierunek: projektowanie procesów technologicznych) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: ekonomia i zarządzanie). Do czasu zaangażowania w spółkach GK zarządzał obszarami handlowymi i operacyjnymi w spółkach akcyjnych: Cersanit S.A, ArcelorMittal S.A. oraz Kronospan S.A.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO organizowanego przez GPW

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji, zgodnie z którą emisja obligacji obejmuje:

– ilość obligacji: 30.000 sztuk,

– wartość emisji obligacji: 3.000.000 zł,

– wartość nominalna i cena emisyjna 1 obligacji: 100,00 zł,

– data wykupu: 5 listopada 2017 roku,

– oprocentowanie: stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym,

– wypłata oprocentowania: okresy kwartalne.

Obligacje serii C będą oferowane przez Spółkę w ofercie prywatnej kierowanej do nie więcej niż 149 osób.

Podstawa prawna: § 5 pkt 11) w zw. z § 4 załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 28 maja 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto, wypracowanego w roku 2013 w kwocie 3.218.759 zł w ten sposób, że:
– na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.000.000 zł,
– pozostała część zysku netto w kwocie 1.219.759 zł przeznaczona została na podwyższenie kapitału zapasowego.

Ponadto Zgromadzenie postanowiło, że wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 500.000 zł do dnia 1 czerwca 2014 oraz 1.500.000 zł do dnia 12 czerwca 2014.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za rok 2013.

Termin publikacji raportów rocznych ulega zmianie na 28 kwietnia 2014r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) informuje, iż stwierdził istnienie oczywistej omyłki rachunkowej w prawidłowym oznaczeniu kalendarzowego Dnia Ustalania Praw do Odsetek dla emisji obligacji serii A i serii B.

Oczywista omyłka rachunkowa została popełniona, mimo prawidłowo określonego w Warunkach Emisji Obligacji sposobu wyznaczania Dnia Ustalania Praw do Odsetek i dotyczy nieprawidłowego oznaczenia kalendarzowego Dnia Ustalenia Praw do Odsetek w pierwszym Okresie Odsetkowym oraz w Okresach Odsetkowych od trzeciego do dziesiątego w każdej emisji Obligacji.

Omyłka występuje w tabelach zamieszonych na str. 23, 173 i 184 Dokumentu Informacyjnego.

W celu skorygowania oczywistej omyłki rachunkowej Emitent publikuje tabele z prawidłowo oznaczonymi kalendarzowymi Dniami Ustalenia Praw do Odsetek dla emisji Obligacji serii A i serii B (załącznik do niniejszego raportu).

Stosowna Errata do Dokumentu Informacyjnego zostanie opublikowana na stronie http://gpwcatalyst.pl/dokumenty_informacyjne?bset_id=1001 oraz dodatkowo przez Emitenta na stronie www.pccinwestor.pl.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Tabele odsetkowe seria A i B

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za rok 2013.

Pierwotny termin publikacji raportów rocznych, wskazany przez Emitenta na 14 marca 2014r. w raporcie bieżącym nr 1/2014 z 31 stycznia 2014r., zostaje przesunięty na 30 czerwca 2014r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Emitent") informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 r.:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2013 r.: 14 marca 2014 r.
2. Skonsolidwany raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2014 r.: 26 września 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 1480/2013 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 20 grudnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 11 644 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCPK00013" i notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KOS0516".

Podstawa Prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 1451/2013 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 11 644 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Zarząd spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 2 grudnia 2013 roku otrzymał Uchwałę nr 925/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 11 644 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz oznaczenia ich kodem PLPCCPK00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie ww. obligacji serii A i serii B w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. ("Emitent") otrzymał uwagi do złożonego wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł oraz 11.644 obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł.

Po uzupełnieniu dokumentów o dodatkowe informacje i dostosowaniu ich do wymogów formalnych, zostaną one złożone Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Emitent poinformuje kolejnym komunikatem bieżącym.

W związku z powyższym wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji zwykłych na okaziciela serii A i serii B zostanie złożony po otrzymaniu stosownej uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst"

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że w dniu 14 listopada 2013 został złożony wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 30.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł oraz 11.644 obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na "Catalyst"

Zarząd Spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. ("Emitent") z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji ("EBI").

W związku z powyższym, zgodnie z § 10 Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, PCC Consumer Products Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 26 listopada 2013 r. przekazywanie raportów bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.