Aktualności

Media o nas

Grupa PCC EXOL zakończyła pierwsze półrocze tego roku rekordowymi przychodami ze sprzedaży produktów. Uzyskany wynik w wysokości 301,1 mln zł zwiększył ubiegłoroczny rezultat o blisko 16%. Z kolei marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 17,8% a o blisko 8% wzrosła ilość sprzedanych produktów.

Za wzrostem przychodów stoi zarówno większy wolumen, jak i wyższe ceny sprzedaży, które podążają za cenami surowców. Tendencja stale rosnących cen chemikaliów, w tym przede wszystkim tlenku etylenu, będącego pochodną cen ropy naftowej, a także cen alkoholi naturalnych, widoczna już w pierwszym kwartale, utrzymywała się także przez cały drugi kwartał 2021 r. – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu. Z kolei spadek rentowności to przede wszystkim efekt wzrostu cen surowców na rynku, którego w krótkim okresie nie można było przełożyć bezpośrednio na wzrost cen sprzedaży – dodaje.

Zysk EBITDA osiągnął dobry poziom 36,5 mln zł, choć niższy o 3% od rekordowego zysku EBITDA, wygenerowanego w analogicznym okresie 2020 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 21,6 mln zł, porównywalną do wyniku pierwszego półrocza 2020 roku.

Warto podkreślić, że pomimo niewielkiego spadku zysku EBITDA, był on drugim w historii Grupy rekordowym wynikiem półrocznym – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Jednocześnie najwyższy w historii wolumen sprzedaży oraz przychód Grupa osiągnęła w obszarze produktów do detergentów i kosmetyków – dodaje.

Przychody w grupie do detergentów i kosmetyków wzrosły o 21,6% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2020.

Sprzedaż Grupy PCC EXOL wspierana jest również przez dywersyfikację w zakresie rynków, na które dostarczane są jej produkty. Równolegle Grupa dba o różnorodność portfolio, w tym wzbogacanie oferty o bardziej specjalistyczne produkty z grupy do zastosowań przemysłowych – mówi Prezes Ciesielski.

Jeśli chodzi o sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych, sytuacja ulega stopniowej poprawie. Tendencję tą odzwierciedla wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 10% w pierwszym półroczu 2021 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2020. Dzięki rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem nowej linii produkcji oksyalkilatów, sprzedaż w grupie produktów do zastosowań przemysłowych rozszerzyła się o wyroby do formulacji antypiennych i niskopiennych, na co Grupa kładła nacisk od dłuższego czasu.

Zmniejszanie obostrzeń związanych z pandemią może potencjalnie w najbliższym czasie wpłynąć na wzrost sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych.

Rozwój Spółki to również inwestycje. Nowa instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych zwiększyła nominalne zdolności produkcyjne Spółki o ok. 10 tys. ton rocznie. Nowa linia produkcyjna pozwoli na wytwarzanie zwiększonych wolumenów nowoczesnych i specjalistycznych produktów. Będą to wyroby m.in. do takich branż jak: czyszczenie przemysłowe oraz produkcja papieru.

Zakończenie inwestycji w oksyalkilaty i rozpoczęcie produkcji na pełnych mocach powinno pozytywnie wpłynąć na rezultaty osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach – mówi Rafał Zdon. Jednocześnie zakończyliśmy inwestycję w instalację pilotażową. To na niej będziemy w stanie realizować ambitne plany związane ze znacznym poszerzeniem portfolio surfaktantów przeznaczonych zarówno do aplikacji detergentowo-kosmetycznych jak i do szeregu aplikacji przemysłowych np. polimeryzacji emulsyjnej czy przemysłu budowlanego.

Do zapewnienia stabilnego rozwoju Spółki niezbędne jest odpowiedzialne działanie, zapewniające rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, ale nie wyrządzające nadmiernej szkody środowisku naturalnemu i uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej. Umożliwia to również Spółce wchodzenie na nowe rynki sprzedaży i zdobywanie nowych, wymagających klientów, w tym międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym. – mówi Dariusz Ciesielski.

PCC EXOL od lat dba o zrównoważony rozwój, aktualnie buduje ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom nową grupę produktów o nazwie GREENLINE. To pozwala Spółce być aktywną także w obszarze zrównoważonej produkcji.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.

Spółka PCC EXOL, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, utrzymała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu, przyznany przez analityków platformy EcoVadis. Firma została zaproszona do raportowania na platformie jako uczestnik łańcucha dostaw globalnych firm reprezentujących różne branże przemysłowe.

Złoty poziom CSR jest bardzo istotnym i prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw. PCC EXOL jest jedną z kilkudziesięciu firm chemicznych działających na arenie międzynarodowej, które regularnie dokonują kompleksowej samooceny w ramach działalności na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz odpowiedzialności społecznej.

To bardzo ważne wyróżnienie potwierdzające naszą wiarygodność w sferze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Świadczy o spełnianych przez nas najwyższych standardach w zakresie środowiska, poszanowania praw człowieka i etyki – mówi Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu PCC EXOL.

Ocena EcoVadis jest jednym z kilku kluczowych elementów systemu kwalifikacji dostawców firm, które operują w różnych sektorach gospodarki na całym świecie. Ułatwia przedsiębiorstwom działania na rzecz ograniczania ryzyk i poprawy innowacyjności oraz efektywności w ramach ich sieci logistycznych. Zespół EcoVadis, liczący ponad 700 doświadczonych ekspertów reprezentujących 50 różnych narodowości, ocenia raporty ponad 75 tysięcy organizacji ze 160 krajów świata. PCC EXOL, między innymi na podstawie wyników tej oceny, jest kwalifikowana jako dostawca surowców kosmetycznych globalnych producentów kosmetyków.

Złoty poziom odpowiedzialności społecznej biznesu to nie tylko dbałość o środowisko i o człowieka. To również zwiększenie naszej transparentności oraz zaufania między partnerami handlowymi. To nobilituje ale i mobilizuje do dalszego działania – mówi Wiceprezes Zarządu PCC EXOL, Rafał Zdon.

PCC EXOL po raz kolejny znalazła się w grupie 5% najlepiej ocenionych organizacji na świecie. Wśród rynkowych graczy z branży chemicznej, którzy od lat utrzymują najwyższe wyniki oceny EcoVadis, znajdują się takie firmy jak: DuPont, Akzo Nobel, Syngenta, Evonic, Saint Gobain, Bayer czy BASF.

Co roku ponad 75 tysięcy firm raportuje za pośrednictwem platformy EcoVadis między innymi po to, aby zwiększyć transparentność i zaufanie między partnerami handlowymi.

Pierwszy kwartał 2021 roku okazał się dla Grupy PCC EXOL rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży. Wynik na poziomie 187,4 mln zł stanowi poprawę o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 18,1%, a ilość sprzedanych produktów wzrosła o 4%.

Wzrost sprzedaży to efekt między innymi wzmożonych działań handlowych i marketingowych, jak również wyższych cen sprzedaży, które są skorelowane z cenami surowców – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu PCC EXOL.

Zysk EBITDA osiągnął poziom 18,1 mln zł, co stanowi dobry wynik, jednakże niższy o 12,3% od rekordowego zysku EBITDA I kwartału 2020 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 11,4 mln zł, nieznacznie niższą od wyniku pierwszego kwartału ubiegłego roku.

W minionym kwartale Grupa PCC EXOL odnotowała najwyższą w historii sprzedaż w grupie produktów do detergentów i kosmetyków, co przełożyło się na wzrost przychodów w tej grupie o 20,5% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Sprzedaż wzrosła zarówno wartościowo, jak i ilościowo, osiągając odpowiednio poziom 80,3 mln zł i 18 tys. ton.

Warto podkreślić, że zysk EBIDTA w I kwartale 2021 roku był dla Grupy PCC EXOL trzecim najwyższym wynikiem kwartalnym w historii. Równocześnie sprzedaż osiągnęła rekordowo wysoki poziom, głównie dzięki bardzo wysokiej sprzedaży w grupie produktów do detergentów i kosmetyków – podkreśla Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL.

Wzrostowi sprzedaży produktów do detergentów i kosmetyków towarzyszył spadek sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych. Nie mniej jednak w zakresie surfaktantów do zastosowań przemysłowych sytuacja ulega stopniowej poprawie i sprzedaż w tej grupie produktów wzrosła w stosunku do ostatniego kwartału 2020 roku.

Od początku roku obserwujemy wzmożony popyt na rynku niektórych zastosowań przemysłowych, między innymi w zakresie produkcji odpieniaczy. Mamy nadzieję, że zmniejszanie obostrzeń okołocovidowych może mieć potencjalnie w najbliższym czasie pozytywny wpływ na sprzedaż aplikacji do zastosowań przemysłowych – wyjaśnia Dariusz Ciesielski.

W ostatnich latach PCC EXOL skupia się na optymalizacji portfolio, wpływającej na wyższe marże m.in. dzięki zwiększaniu udziału w sprzedaży produktów specjalistycznych, również w produktach dedykowanych dla przemysłu. Produkty z grupy surfaktantów do zastosowań przemysłowych na przestrzeni ostatnich 4 lat wypracowały średnioroczną marżę wyższą o ok. 10 p.p. od produktów dedykowanych do zastosowań w detergentach i kosmetykach.

Równie ważnym elementem strategicznym rozwoju Spółki są inwestycje. Na czerwiec 2021 roku planowane jest zakończenie największej obecnie inwestycji PCC EXOL, jaką jest budowa instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych. Pozwoli ona na zwiększenie nominalnych zdolności produkcyjnych Spółki w przybliżeniu o około 10 tys. ton rocznie. Nowa linia produkcyjna umożliwi wytwarzanie zwiększonej ilości nowoczesnych i specjalistycznych produktów, kierowanych do takich branż jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru czy przetwórstwo spożywcze.

Jesteśmy na finiszu budowy instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych. To ważna dla nas inwestycja. Dzięki nowej instalacji będziemy produkować kolejne wyżej marżowe produkty specjalistyczne. – stwierdza Rafał Zdon. Jednocześnie nie wykluczamy poszerzania naszej obecności na nowych rynkach geograficznych i tworzenia kolejnych podmiotów o charakterze handlowym – dodaje Wiceprezes Zarządu.

Ponadto Spółka inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 tys. ton w zakresie wytwarzania estrów fosforowych. Na tej instalacji możliwe będzie produkowanie bardzo szerokiej grupy produktowej, stosowanej w branży obróbki metalu, jak również w branży czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku.

Po sfinalizowaniu obecnie prowadzonych inwestycji, łączne nominalne zdolności produkcyjne Spółki w przeliczeniu na produkt standardowy wzrosną w przybliżeniu do około 139 tys. ton rocznie wobec aktualnych w przybliżeniu około 127 tys. ton rocznie. Warto mieć na uwadze, że na początku historii Spółki nominalny potencjał produkcyjny wynosił w przybliżeniu około 100 tys. ton rocznie. Faktyczne zdolności produkcyjne instalacji są uzależnione od wytwarzanego asortymentu. Produkcja bardziej skomplikowanych i specjalistycznych produktów może powodować zmniejszenie wydajności instalacji.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.04.2021

Materiały przedkładane Walnemu:

Grupa PCC EXOL w 2020 roku wypracowała bardzo dobre skonsolidowane wyniki, w tym historycznie najwyższy zysk i największą sprzedaż produktów. Zysk Grupy EBITDA osiągnął poziom 70 mln zł (+35,1% r/r), a zysk netto 40,2 mln zł (+42% r/r). Marża brutto na sprzedaży w 2020 roku osiągnęła poziom 20%, co jest konsekwencją w dużej mierze zwiększonego zapotrzebowania na produkty do zastosowań w kosmetykach i detergentach oraz niższych cen surowców.

W grupie produktów przeznaczonych do kosmetyków i detergentów istotnie, aż o 12%, wzrosła sprzedaż w porównaniu do roku 2019. Produkty te są głównymi składnikami między innymi mydeł w płynie oraz pozostałych środków myjących i czyszczących.

Miniony rok był dla nas pomyślnym okresem, mimo wielu niepewności i istotnego spowolnienia światowej gospodarki. Rozwój pandemii spowodował zwiększenie zapotrzebowania na nasze produkty z grupy kosmetyków i detergentów – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu. Obecnie zainteresowanie tymi produktami jest wciąż wysokie, a sprzedaż Spółki jest zbliżona do sprzedaży z końca ubiegłego roku.

Strategia Grupy zakłada dywersyfikację produktów i ich odbiorców. PCC EXOL stale rozszerza bazę klientów oraz kładzie duży nacisk na niszowe, wysokomarżowe wyroby. Ponadto kierunek rozwoju Grupy wspierają inwestycje.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy największą obecnie inwestycję Grupy, jaką jest budowa instalacji oksyalkilatów wysokomolowych. Jej zakończenie planujemy na połowę bieżącego roku. – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Nowa instalacja umożliwi produkcję wyrobów przeznaczonych między innymi do branży czyszczenia przemysłowego, produkcji papieru czy przetwórstwa spożywczego. Tym samym PCC EXOL będzie mogła poszerzyć swoje portfolio o wysoce specjalistyczne produkty, cieszące się w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem.

Spółka PCC EXOL finalizuje również budowę instalacji pilotażowej surfaktantów anionowych, co pozwoli na dużo szybszy rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Elastyczność linii produkcyjnych PCC EXOL powoduje, że Spółka jest w stanie szybko reagować na oczekiwania klientów i dostosowywać produkcję do ich różnorodnych wymagań.

Ponadto dzięki działalności zespołów badawczo-rozwojowych, PCC EXOL mogła w ubiegłym roku wprowadzić kilkanaście nowych produktów o właściwościach spełniających oczekiwania najbardziej wymagających klientów o międzynarodowej renomie.

O spółce

PCC EXOL SA jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i jednym z największych w regionie Europy Sěrodkowo-Wschodniej. Dostarcza surfaktanty do produkcji detergentów i kosmetyków oraz do aplikacji przemysłowych. PCC EXOL jest od sierpnia 2012 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2016 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na Catalyst. PCC EXOL jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,6 tys. pracowników w 18 krajach.

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XXI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za I okres odsetkowy

Podobnie jak w lutym, chemiczna spółka oferuje stałe 5,5 proc. w skali roku, ale przy dłuższym o sześć miesięcy okresie spłaty, tym razem ustalonym na pięć lat i jeden kwartał.
Oferowane od czwartku niezabezpieczone obligacje serii C2 o wartości 25 mln zł wygasać będą we wrześniu 2025 r., ale emitentowi przysługiwać będzie też prawo do przedterminowego wykupu. To rozwiązanie, z którego PCC Exol lada dzień skorzysta w przypadku starszej serii obligacji.

Nowy dług chemicznej spółki zostanie uplasowany w miejsce wartych 25 mln zł papierów serii A2 (PCX0920), które zamierza ona przedterminowo spłacić 12 czerwca.

Publiczna emisja nowych papierów dłużnych PCC Exol prowadzona będzie w dniach 4-23 czerwca. Przydział długu zaplanowano na 24 czerwca, zaś jego pojawienia się w giełdowym obrocie należy spodziewać się w lipcu.

Zapisy w ofercie PCC Exol przyjmowane będą od 100 zł, tyle wynosi bowiem nominał jednej obligacji. Inwestorzy będą mogli składać dyspozycję nabycia papierów w Domu Maklerskim BDM, który pełni rolę oferującego, oraz u członków konsorcjum dystrybucyjnego (jego składu jeszcze nie ujawniono).

Oferujący wraz ze spółką zastrzegają sobie możliwość ograniczenia przyjmowania zapisów wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej ze względu na sytuację epidemiczną.

W razie wystąpienia nadsubskrypcji złożone zapisy podlegać będą proporcjonalnej redukcji. Nie przewidziano natomiast skrócenia okresu prowadzenia oferty.

Na Catalyst znajdują się trzy starsze emisje obligacji Exolu, w tym papiery PCX0920, która oczekują na przedterminowy wykup.

Naszym zdaniem

Z jednej strony mamy stopy procentowe bliskie zera i rekordowo niskie rentowności długu skarbowego, z drugiej – niezmiennie stałe 5,5 proc. od PCC Exol. Na tym tle oferta chemicznej spółki jeszcze nigdy nie wyglądała tak atrakcyjnie. Wyższa premia, którą spółka proponuje względem warunków rynkowych, to cena za wyjątkowo niepewne otoczenie gospodarcze w warunkach koronawirusa. Samo ryzyko kredytowe Exolu nie zmieniło się bowiem w sposób istotny, a do czasu wybuchu epidemii raczej malało, niż rosło (na koniec grudnia i marca grupa notowała najniższe wartości wskaźnika dług netto/EBITDA od czasu giełdowego debiutu z 2012 r.).

Bez wątpienia nowe papiery mają zastąpić w bilansie Exolu wartą 25 mln zł serię PCX0920, ale kolejnością działań (najpierw przedterminowy wykup, później przydział nowej serii) spółka daje do zrozumienia, że refinansowanie obligacyjnego zadłużenia to bardziej wybór niż konieczność.

Lecz nie wszędzie w działaniach Exolu doszukać się możemy jednakowej spójności. Już 5 czerwca wypłaci on 8,6 mln zł dywidendy przegłosowanej przez głównego akcjonariusza, mimo że zarząd rekomendował pozostawienie ubiegłorocznego zysku w firmie. Równocześnie towarzyszyły temu widoczne w I kwartale ostrożnościowe zwiększenie wykorzystania limitów kredytowych i sugestie zarządu o możliwej rewizji planów inwestycyjnych.

Tak czy inaczej, nowe papiery oferowane będą ze znaczącą premią względem rynku wtórnego, gdzie uplasowana tuż przed wybuchem epidemii seria PCX1124 w najlepszej ofercie sprzedaży wyceniana jest na 101,9 proc. nominału (4,98 proc. rentowności brutto).

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/emisja-obligacji-pcc-exol-od-4-czerwca

W dniu 4 czerwca 2020 roku ruszyły zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C2, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 23 czerwca br. Obligacje serii C2 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 5 latach i 3 miesiącach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C2:

  • Ilość oferowanych obligacji: 250 tys.
  • Cena nominalna: 100 zł
  • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%, odsetki wypłacane kwartalnie
  • Przydział obligacji: 24 czerwca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

  • Prospekt emisyjny IV Programu Emisji Obligacji
  • Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii C2

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C2 opublikowane dnia 1 czerwca 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C2. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C2.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000306150, NIP 988-02-67-207 / REGON 020716361 / BDO 000030805, kapitał zakładowy 172.649.601,00 PLN, wpłacony w całości

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, wyślij maila z rezygnacją na adres pccinwestor@pcc.eu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wypłata dywidendy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.09.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.08.2020

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20.05.2020

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za I okres odsetkowy

Spadek długu netto przy poprawie wyników pozwolił chemicznej grupie na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do najniższego poziomu od czasu debiutu na GPW. Płynności pomogło lutowe refinansowanie obligacji, przeprowadzone tuż przed wybuchem epidemii, która zastała grupę w szczególnie niekomfortowym momencie – sezonowo ujemnego cash flow operacyjnego.

Podsumowując, w IV kwartale dług netto Exolu spadł o 17,3 mln zł do 167,8 mln zł. Wprawdzie to wciąż więcej niż przed rokiem (154,7 mln zł), ale na uwagę zasługuje jednoczesna poprawa wyników. W ten sposób chemiczna grupa obniżyła wskaźnik dług netto/EBITDA do 3,26x wobec 3,69x kwartał wcześniej i 3,48x przed rokiem. Niższego poziomu PCC Exol nie wykazywał co najmniej od czasu giełdowego debiutu z 2012 r. Poprawie uległ też wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem operacyjnym (4,6x wobec 3,8x przed rokiem).

Przy 303,8 mln zł zobowiązań ogólne zadłużenie grupy wynosiło zaś 0,53x wobec 0,54-0,55x w czterech wcześniejszych kwartałach i było najniższe od początku 2017 r. Równocześnie dług netto stanowił 0,63x wobec 0,62x rok wcześniej i 0,61x przed dwoma laty (sezonowo wskaźnik ten przyjmuje najniższe wartości dla Exolu przyjmuje w IV kw., m.in. ze względu na wypłaty dywidendy).

W IV kwartale chemicznej grupie udało się też poprawić wskaźniki płynności, co w zasadzie było oczywistością wobec grudniowego porozumienia się z bankiem. Przypomnijmy, we wrześniu PCC Exol naruszył jeden z kowenantów, co wymusiło przeksięgowanie większości kredytu ze zobowiązań długo- do krótkoterminowych. Na koniec grudnia, przynajmniej pod względem kredytowym, sytuacja wróciła do normy, aczkolwiek poziom krótkoterminowych zobowiązań (160,4 mln zł) wciąż pozostawał podwyższony, między innymi z powodu obligacji na 45 mln zł. Część z nich (20 mln zł) Exol zrefinansował już w lutym tego roku, kolejny wykup (25 mln zł) czeka spółkę we wrześniu. Na razie trudno ocenić, jak będzie wyglądać przyszłość – póki co, raczej nie ma rynku na nowe emisje, a nim sytuacja się ustabilizuje spółce może się skończyć ważność obecnego prospektu (lipiec br.).

Przyjmując więc poziom krótkoterminowych zobowiązań z końca grudnia, lecz skorygowany o zrefinansowane obligacje, grupa PCC Exol wykazywała wówczas 1,04x płynności bieżącej i 0,65x płynności szybkiej, co wciąż było wartościami znacząco poniżej przeciętnej (czteroletnia średnia dla Exolu, liczona do czerwca 2019 r., to odpowiednio 1,41x oraz 0,95x).

Sama gotówka, której grupa miała 14,5 mln zł na koniec grudnia, pokrywała 10 proc. krótkoterminowych zobowiązań, także już skorygowanych o zrefinansowane w lutym obligacje.

Co warto przypomnieć, epidemia koronawirusa zastała Exol w okresie, gdy prawdopodobnie sezonowo notuje on wysokie odpływy gotówki z działalności (w I kw. 2019 r. i 2018 r. grupa miała kolejno 15 mln zł oraz 25,2 mln zł ujemnego cash flow operacyjnego). Niezbędne może się więc okazać zwiększenie wykorzystania linii kredytowych, które na koniec 2019 r. pozwalały na pożyczenie kolejnych 29,7 mln zł.

W ubiegłym roku PCC Exol miał 638,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 636,1 mln zł rok wcześniej. Wyraźnie poprawiono natomiast marżę brutto na sprzedaży (17,5 proc. wobec 14,9 proc.), w ślad za czym poszły też wyższy zysk operacyjny i netto, który wzrosły kolejno o 18,5 proc. oraz 45,2 proc. do 41 mln zł i 29,3 mln zł.

PCC Exol zaznacza, że nie jest w stanie miarodajnie oszacować skutków epidemii koronawirusa. Akurat w tym przypadku nie muszą być one tylko negatywne.

„Obecnie, w dobie kryzysu epidemiologicznego, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na profesjonalne detergenty i środki myjąco-czyszczące, na rozwoju których aktualnie w szczególności koncentrujemy się.” – napisano w liście zarządu do interesariuszy spółki.

Być może pozytywnego wpływu epidemii oczekuje też główny akcjonariusz Exolu – niemiecka grupa PCC – skupujący akcje spółki w styczniu i lutym, tuż przed wybuchem epidemii. Oznaczałoby to tylko, że sytuacji nie doceniają mniejszościowi akcjonariusze (od początku miesiąca akcje Exolu straciły 24 proc.).

Większego optymizmu wciąż też nie widać po obligatariuszach spółki. Najkrótsze papiery z terminem spłaty we wrześniu tego roku (PCX0920) wyceniane są na 97,39 proc., ale wobec 95,9 proc. dzień wcześniej, co było historycznym minimum (liczonym w cenach zamknięcia). Uplasowane w lutym nowe papiery PCX1124 wyceniane są natomiast na 97 proc. nominału (6,2 proc. rentowności brutto).

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/pcc-exol-poprawil-zdolnosc-do-obslugi-zadluzenia

Emisja obligacji PCC Exol zakończyła się blisko 60% redukcją, a zapisy złożyło ponad 760 inwestorów.

W środę, 26 lutego zakończyła się emisja obligacji PCC Exol. Spółka chemiczna zaoferowała 200 tys. papierów dłużnych po 100 zł każda, chcąc pozyskać 20 mln zł. Emisja zakończyła się blisko 60% redukcją, w ramach której całkowita wartość zapisów przekroczyła 48 mln zł. W zapisach wzięło udział ponad 760 inwestorów.

Zobacz także: 13 lutego startują zapisy na obligacje PCC Exol. Spółka chemiczna chce pozyskać 20 mln zł

Przydział obligacji PCC Exol

W połowie lutego spółka chemiczna PCC Exol przeprowadziła emisję obligacji, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. 27 lutego przydzielono papiery dłużne oprocentowane na 5,5% w skali roku. Ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach, czyli w listopadzie 2024 roku. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące i pierwsza data płatności będzie mieć miejsce już w maju.

Zgodnie z komunikatem spółki, w zapisach wzięło udział 762 inwestorów, a obligacje przydzielono 756 osobom. Średnia stopa redukcji wyniosła ponad 58%. Jak podkreślała spółka, wpływy z emisji obligacji serii C1 mają zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych PCC Exol lub spłatę zadłużenia.

Przypomnijmy, że w dniu rozpoczęcia zapisów na obligacje serii C1, spółka wykupiła przedterminowo obligacje serii A1 o wartości 20 mln zł.

Ostateczne parametry emisji obligacji serii C1

Data przydziału obligacji 27 lutego 2020 r.
Pierwsza data płatności odsetek Maj 2020 r.
Data wykupu Listopad 2024 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją 200 tys.
Stopa redukcji obligacji 58,57%
Liczba obligacji, na które złożono zapisy 482 743
Liczba przydzielonych obligacji 200 tys.
Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją 762
iczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji 756
Cena emisyjna 100,00 zł

 

Źródło: https://strefainwestorow.pl/artykuly/obligacje/20200302/pcc-exol-obligacje

W dniu 13 lutego 2020 roku ruszają zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C1, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 26 lutego br. Obligacje serii C1 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C1:

  • Ilość oferowanych obligacji: 200 tys.
  • Cena nominalna: 100 zł
  • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%, odsetki wypłacane kwartalnie
  • Przydział obligacji: 27 lutego 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C1 opublikowane dnia 3 lutego 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji  i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C1. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C1.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Prospekt IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 2 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C1

Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C2

Aneks 4 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 5 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

VI edycja Dnia Inwestora spółek PCC Rokita i PCC EXOL odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Inwestorów profilem działalności spółek oraz strategią ich dalszego rozwoju.

Podczas spotkania prowadzący podkreślili znaczącą rolę inwestycji w przemyśle chemicznym, jego istotny wpływ na rozwój gospodarczy, a także rosnącą pozycję Polski aspirującej do grona państw wysoko rozwiniętych.

„Bez silnej chemii trudno o dobrze rozwiniętą gospodarkę. Dzięki podejmowanym inwestycjom w tym sektorze, dystans między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi dynamicznie się zmniejsza, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia ” – powiedział Prezes Zarządu PCC Rokita, Wiesław Klimkowski.

Ciekawym punktem spotkania z Inwestorami było przedstawienie zmian w infrastrukturze spółek Grupy PCC, które przyczyniły się do ich sukcesu na przestrzeni ostatnich lat. Przybliżono również profile działalności spółek oraz poruszono kwestie bezpieczeństwa, które jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę branży chemicznej.

Stałym punktem Dnia Inwestora w PCC jest zwiedzanie zakładów produkcji wyrobów chemicznych, podczas którego uczestnicy mają szansę zobaczyć m.in. realizowane inwestycje. Inwestorzy, którzy po raz kolejny odwiedzili dolnobrzeski park chemiczny, niewątpliwie zauważyli zmiany jakie zachodzą na terenach przemysłowych spółek Grupy PCC.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że inwestycje to nie tylko nowe instalacje produkcyjne, ale również rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołoprodukcyjnej. Przez ostatnie 12 lat tylko w ten obszar zainwestowano około 170 mln złotych, z czego połowa tej kwoty została wydatkowana w ciągu 5 lat.

„Inwestycje i innowacje to najważniejsze czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju rynku chemicznego. Zaawansowane technologie, rosnące nakłady na R&D i infrastrukturę oraz dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle chemicznym świadczą o tym, że jest jeszcze spora przestrzeń dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Potwierdza to również fakt, że branża chemiczna jest coraz bardziej atrakcyjna dla Inwestorów” – powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita i PCC EXOL.

Cykliczne spotkania podczas Dnia Inwestora w dolnobrzeskim zagłębiu chemicznym to nie tylko możliwość zapoznania się z działalnością samych spółek, ale również doskonała sposobność do dyskusji z osobami zarządzającymi. Stanowią one także platformę wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy samymi Inwestorami. Zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL przywiązują bardzo dużą wagę do budowania trwałych relacji z Inwestorami, opartych na rzetelnej komunikacji, otwartości i transparentności.

PCC Rokita i PCC EXOL przeprowadziły ponad 20 publicznych emisji obligacji o wartości około 0,5 mld zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji to 110 mln zł. Warto nadmienić, że PCC Rokita jest niekwestionowanym pionierem na rynku obligacji detalicznych w Polsce, emitując je już od 7 lat. PCC EXOL dołączyła do grona emitentów obligacji nieco później, to jest w roku 2016.
Należy nadmienić, że zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL systematycznie dzielą się z Inwestorami dywidendą. Jednocześnie prowadzą kolejne inwestycje, wdrażają nowe produkty i zwiększają sprzedaż.

Grupa zakończyła sześć miesięcy tego roku wynikami lepszymi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 22,2 mln zł, tym samym poprawiając ubiegłoroczny wynik o 2,6 mln zł. Zysk netto zamknął się kwotą 9,5 mln zł, zwiększając zeszłoroczny wynik o 1 mln zł, a wynik pierwszego kwartału br. o 6 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży osiągnęła wartość 13,8%.

Siłą Grupy PCC EXOL jest konsekwencja w rozwijaniu produktów do zastosowań przemysłowych o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach, a także zaawansowanych technologicznie produktów, ekologicznych i łagodnych dla użytkowników, w szczególności do zastosowań w kosmetykach i detergentach.

Grupa PCC EXOL prowadzi działalność na wymagającym rynku o dużej konkurencji. Na tym rynku konieczna jest aktywność badawczo-rozwojowa oraz coraz bardziej innowacyjne, wydajne i skuteczne produkty. Jednocześnie istotne są aspekty środowiskowe i ekologiczne, poszukiwanie nowych składników, bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Zgodnie ze strategią, poszerzamy ofertę o nowe, specjalistyczne wyroby, przeznaczone do zastosowań przemysłowych, w tym na rynek farb i lakierów oraz produktów gaśniczych – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL – Podążając za wymaganiami rynku wdrażamy kolejne produkty, wpisujące się w ekologiczne trendy. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy także badania nad rozwojem surfaktantów o specjalnej budowie polimerycznej. Charakteryzują się znacznie łagodniejszą klasyfikacją środowiskową niż typowe surfaktanty, tym samym odpowiadają na rosnące wymagania ekologiczne. Mogą być szeroko stosowane w przemyśle farb i lakierów.

Spółka realizuje kolejne etapy inwestycji na Wytwórni Etoksylatów w Brzegu Dolnym. Inwestycja umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych surfaktantów specjalistycznych oraz wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich, jako produkty specjalistyczne do zastosowań przemysłowych, będą wykorzystywane przez takie branże, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Kolejne znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie, co roku wypłaca około 50% jednostkowego rocznego zysku akcjonariuszom. Wypłacona za rok 2017 dywidenda stanowiła wartość 0,09 zł na jedną akcję, tym samym stopa dywidendy wyniosła 5%.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu. To pozwala sprostać Spółce wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.

 

Prospekt III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

 

Chemiczna firma z Brzegu Dolnego znalazła się wśród 9 przedsiębiorstw, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie. Spółka dołączyła do grona największych, „etycznych” liderów biznesowych w Polsce. Wśród nagrodzonych znalazły się również takie firmy, jak Siemens, Citi Handlowy, CEMEX Polska czy Grupa Raben.

Ranking po raz czwarty zorganizował Puls Biznesu. Jego celem jest wyróżnienie firm prowadzących działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej, promowanie tych, którzy postępują etycznie nie tylko wobec klientów, ale także pracowników. Ocena była kompleksowa i dotyczyła wszystkich obszarów działalności. Dużą rolę przywiązywano do zaangażowania społecznego.

Zachowanie jak najwyższych standardów, budowa relacji zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych jest dla nas bardzo ważna. Pamiętajmy, że istotne w biznesie wartości, powinny być zbieżne z tymi, którymi kierujemy się w życiu– mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Świadomość przedsiębiorców jest coraz większa. Przestrzeganie norm etycznych, zasad uczciwej konkurencji są doceniane i mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Odpowiedzialne i etyczne zarządzanie, zrównoważony rozwój, to nieodzowne elementy w strategii naszej firmy– mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

W rankingu wzięło udział ponad 200 firm, co świadczy o rosnącej roli etyki w biznesie. Organizatorom zależy, aby przyczyniał się on do upowszechniania kultury i podnoszenia zasad prowadzenia biznesu w sposób przejrzysty i z poszanowaniem najwyższych norm etycznych.

Oprócz 9 przedsiębiorstw, które otrzymały ten szczególny tytuł „Super Etycznej firmy”, miano etycznej przyznano jeszcze 17 spółkom.

PCC EXOL prowadzi działalność na rozwojowym rynku surfaktantów. To rynek stawiający producentom ambitne wyzwania. Oczekuje produktów ekologicznych na bazie naturalnych surowców, biodegradowalnych, łagodnych w oddziaływaniu na środowisko.

Spółka posiada w swojej ofercie zaawansowane technologicznie wyroby, znajdujące zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i detergentów o delikatnym oddziaływaniu. PCC EXOL produkuje także wyroby o jakości farmaceutycznej. Produkty Spółki wchodzą w skład globalnych marek kosmetycznych, trafiających do drogerii i butików w całej Europie.

PCC EXOL dostarcza również surfaktanty podatne na proces biodegradacji. Ponadto rozwijane są produkty do zastosowań przemysłowych, często specjalistyczne i o unikatowych właściwościach.

Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań pozwalających na dostarczanie substancji łagodniejszych w oddziaływaniu. Mam tu na myśli szczególnie surowce stosowane do produkcji środków higieny osobistej, kosmetyków i detergentów. Tego dziś oczekują konsumenci – mówi Mirosław Siwirski.

Podejmowane przez PCC EXOL działania procentują wzrostem przychodów ze sprzedaży, zarówno ilościowym, jak i wartościowym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2017 osiągnęły poziom 625,4 mln zł (+15,9% r/r). W minionym roku Grupa PCC EXOL wypracowała najwyższą w historii marżę brutto na sprzedaży o wartość 86,7 mln zł (+ 4,7 mln zł r/r). Zysk netto Grupy za 2017 wyniósł 18,2 mln zł, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost wobec zysku netto za rok 2012, będącego pierwszym rokiem obecności Spółki na giełdzie.

Spółka inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysłowych, będą dedykowane takim branżom, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2020.

Spółka dzięki inwestycjom, jak i intensywnie prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym, jest w stanie sprostać aktualnym trendom rynkowym i wysokim oczekiwaniom klientów.

Dzisiejszy rynek wymaga bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Naszą mocną stroną są zaawansowane, specjalistyczne i ekologiczne produkty często o unikatowych zastosowaniach – mówi Mirosław Siwirski Prezes Zarządu PCC EXOL SA – Atutem jest również indywidualne podejście do Klientów. Za nimi idzie profesjonalny serwis i wsparcie techniczne związane z konkretną aplikacją danej substancji.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie. W 2017 roku Spółka wypłaciła najwyższą w swojej giełdowej historii dywidendę w wysokości 0,13 zł na akcję.

Spółka od 2016 jest obecna na rynku papier ów dłużnych. Łącznie Spółka wyemitowała dotąd obligacje o wartości 70 mln zł. Spółka w ten sposób dywersyfikuje i równoważy strukturę finansowania.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala także jej sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka kolejny rok z rzędu uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, a także przeszła pozytywnie audyty w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Dodatkowo nieposzlakowaną opinię i etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne i uczciwe podejście do naszych kontrahentów, poświadczył ponownie tytuł „Etyczna Firma”. Po raz pierwszy PCC EXOL została wyróżniona także Srebrnym Listkiem CSR. Premiuje on wdrożenie i realizowanie dobrych praktyk oraz wytycznych normy ISO 26000, dotyczącej obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za I okres odsetkowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Giełdowa spółka chemiczna PCC EXOL, lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów, poprawiła wyniki skonsolidowane w trzecim kwartale 2017 roku.

III kwartał 2017 roku Grupa zamknęła wzrostami wyników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody zwiększyły się o 9,5%. Grupa wypracowała także większe zyski, w tym zysk EBITDA wyższy o 26,1% oraz o 47,7% wyższy zysk netto. Marża na sprzedaży wartościowo wzrosła o 5,9%. W porównaniu do rezultatów osiągniętych w II kwartale br., Grupa widocznie poprawiła wyniki.

– Wpływ na wyniki Grupy za III kwartał tego roku miała przede wszystkim poprawa rentowności dzięki stabilizacji cen rynkowych oleochemikaliów w tym okresie – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu. We wszystkich trzech kwartałach miała miejsce trudna i dynamiczna sytuacji na rynku surowców. Panowała niestabilna sytuacja cenowa oleju z ziaren palmowych, która nieznacznie unormowała się w III kwartale. Dodatkowo notowania etylenu, bazowego składnika kluczowego dla surfaktantów surowca jakim jest tlenek etylenu, w I półroczu utrzymywały się na dość wysokim poziomie. Dopiero na przełomie II i III kwartału odnotowały okresowy spadek – dodaje Mirosław Siwirski.

W minionym III kwartale Grupa PCC EXOL konsekwentnie rozszerzała portfolio produktowe. Do sprzedaży trafiły kolejne produkty o specjalistycznych, a jednocześnie niszowych zastosowaniach przemysłowych, takich jak odtłuszczanie metali czy mycie w przemyśle spożywczym.

– Z myślą o producentach poliuretanów, zaimplementowaliśmy do skali produkcyjnej rozwiązania poprawiające parametry izolacji poliuretanowych. Jednocześnie udoskonalaliśmy produkty masowe o zastosowaniach kosmetycznych, poprawiając ich właściwości oddziaływania na skórę – mówi Mirosław Siwirski. Nasze działania zaowocowały ilościowym i wartościowym wzrostem przychodów ze sprzedaży zarówno w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, jak i kosmetyczno-detergencyjnych – dodaje.

W III kwartale PCC EXOL kontynuowała rozpoczęte projekty inwestycyjne w zakresie dwóch linii produkcyjnych na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. Dzięki nim m.in. zostanie rozbudowane portfolio o kolejne, specjalistyczne produkty.

Spółka wypłaciła również najwyższą w swojej giełdowej historii dywidendę w wysokości 0,13 zł na akcję. Tym samym dywidenda ta plasuje PCC EXOL w czołówce spółek giełdowych oferujących najwyższe stopy dywidendy.

PCC EXOL, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, pozytywnie przeszedł ocenę ekspertów otrzymując złoty poziom za działania CSR. Tym samym znalazł się w gronie ponad 100 sprawdzonych producentów na świecie. Został włączony do globalnego łańcucha dostawców dbających o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój.

Zespół EcoVadis oceniający raporty ponad 30 tysięcy organizacji, liczy ponad 300 doświadczonych ekspertów, reprezentujących 40 różnych narodowości. Złoty poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz zrównoważonego łańcucha dostaw.

 – To bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Zostaliśmy nagrodzeni za to, że w naszej działalności uwzględniamy interesy społeczne. Nasza troska o środowisko, poszanowanie praw człowieka i etyki zostały docenione – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL SA.

EcoVadis weryfikuje spółki, które pretendują do bycia akredytowanymi dostawcami produktów do wybranych podmiotów na całym świecie. Statystyki platformy świadczą o wdrażaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak i w regionach, które znajdują się na początku drogi do stabilnego wzrostu gospodarczego. Co więcej ocena EcoVadis jest jednym z kilku kluczowych elementów systemów kwalifikacji dostawców firm operujących w różnych sektorach gospodarki na całym świecie.

 – Nasza firma znalazła się w grupie 5% najlepiej ocenionych organizacji na świecie. To cieszy, ale też zobowiązuje – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL SA.

W gronie graczy rynkowych reprezentujących branżę chemiczną, którzy od lat utrzymują najwyższe wyniki oceny EcoVadis, znajdują się np. takie firmy jak: DuPont, Akzo Nobel czy BASF.

Piąte spotkanie Inwestorów giełdowych spółek chemicznych PCC Rokita i PCC EXOL, tradycyjnie już miało miejsce na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. W tym roku spotkanie odbyło się przy historycznie rekordowo wysokiej frekwencji oraz w wyjątkowej scenerii.

Ponad 200 gości z całego kraju zostało podjętych przez organizatorów w budynku hali, gdzie na co dzień spółki prowadzą regularną działalność. Industrialny charakter miejsca spotkania idealnie komponował się z prezentacjami zarządów spółek (PCC Rokita, PCC Exol), podczas których zgromadzeni goście usłyszeli o tym, czym spółki się zajmują, o postępie w realizowanych inwestycjach oraz o bieżącej sytuacji finansowej spółek.

Wizyta na terenie „dolnośląskiego zagłębia chemicznego” niewątpliwie dodała kolorytu spotkaniu. Tu Inwestorzy mogli zapoznać się z instalacjami produkcyjnymi spółek oraz przekonać się o postępie w realizacji kolejnych inwestycji.

Na zakończenie spotkania, już w kuluarach, Inwestorzy mieli sposobność do dyskusji z zarządzającymi spółkami, którzy w Dniu Inwestora pozostawali przez cały czas do dyspozycji Gości.

Jak co roku, możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającymi a spółkami stanowi największą wartość Dnia Inwestora. Dnia Inwestora, czyli dorocznego święta Inwestorów, którzy zaufali spółkom z Grupy PCC i zdecydowali się na powierzenie im swojego kapitału.

Tegoroczna frekwencja była najwyższą w dotychczasowej historii Dnia Inwestora. Stwarzamy naszym Inwestorom możliwość bycia w centrum zakładu, bezpośredniego kontaktu ze spółkami. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Warto przy okazji przypomnieć, że PCC Rokita była absolutnym pionierem na rynku obligacji detalicznych i od ponad 6 lat regularnie je emituje. W 2016 roku PCC EXOL dołączył do grona emitentów obligacji. W ciągu ostatnich sześciu lat w ramach 19 emisji obligacji pozyskaliśmy łącznie ponad 360 mln zł. Wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości ponad 120 mln zł. – stwierdza Rafał Zdon.

Obecnie trwa emisja obligacji PCC Rokita. Tym razem emitent oferuje 5 procentowe, sześcioletnie obligacje. Termin na złożenie zapisu upływa w dniu 10 października. Szczegóły emisji dostępne tutaj.

Akcje PCC Rokita i PCC EXOL są notowane na GPW.

Prezentacja Dzień Inwestora 2017

Prospekt podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Informacja o warunkach kaskadowej oferty obligacji serii B1

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Informacja o warunkach kaskadowej oferty obligacji serii B1

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji