Aktualności

Media o nas

Podobnie jak w lutym, chemiczna spółka oferuje stałe 5,5 proc. w skali roku, ale przy dłuższym o sześć miesięcy okresie spłaty, tym razem ustalonym na pięć lat i jeden kwartał.
Oferowane od czwartku niezabezpieczone obligacje serii C2 o wartości 25 mln zł wygasać będą we wrześniu 2025 r., ale emitentowi przysługiwać będzie też prawo do przedterminowego wykupu. To rozwiązanie, z którego PCC Exol lada dzień skorzysta w przypadku starszej serii obligacji.

Nowy dług chemicznej spółki zostanie uplasowany w miejsce wartych 25 mln zł papierów serii A2 (PCX0920), które zamierza ona przedterminowo spłacić 12 czerwca.

Publiczna emisja nowych papierów dłużnych PCC Exol prowadzona będzie w dniach 4-23 czerwca. Przydział długu zaplanowano na 24 czerwca, zaś jego pojawienia się w giełdowym obrocie należy spodziewać się w lipcu.

Zapisy w ofercie PCC Exol przyjmowane będą od 100 zł, tyle wynosi bowiem nominał jednej obligacji. Inwestorzy będą mogli składać dyspozycję nabycia papierów w Domu Maklerskim BDM, który pełni rolę oferującego, oraz u członków konsorcjum dystrybucyjnego (jego składu jeszcze nie ujawniono).

Oferujący wraz ze spółką zastrzegają sobie możliwość ograniczenia przyjmowania zapisów wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej ze względu na sytuację epidemiczną.

W razie wystąpienia nadsubskrypcji złożone zapisy podlegać będą proporcjonalnej redukcji. Nie przewidziano natomiast skrócenia okresu prowadzenia oferty.

Na Catalyst znajdują się trzy starsze emisje obligacji Exolu, w tym papiery PCX0920, która oczekują na przedterminowy wykup.

Naszym zdaniem

Z jednej strony mamy stopy procentowe bliskie zera i rekordowo niskie rentowności długu skarbowego, z drugiej – niezmiennie stałe 5,5 proc. od PCC Exol. Na tym tle oferta chemicznej spółki jeszcze nigdy nie wyglądała tak atrakcyjnie. Wyższa premia, którą spółka proponuje względem warunków rynkowych, to cena za wyjątkowo niepewne otoczenie gospodarcze w warunkach koronawirusa. Samo ryzyko kredytowe Exolu nie zmieniło się bowiem w sposób istotny, a do czasu wybuchu epidemii raczej malało, niż rosło (na koniec grudnia i marca grupa notowała najniższe wartości wskaźnika dług netto/EBITDA od czasu giełdowego debiutu z 2012 r.).

Bez wątpienia nowe papiery mają zastąpić w bilansie Exolu wartą 25 mln zł serię PCX0920, ale kolejnością działań (najpierw przedterminowy wykup, później przydział nowej serii) spółka daje do zrozumienia, że refinansowanie obligacyjnego zadłużenia to bardziej wybór niż konieczność.

Lecz nie wszędzie w działaniach Exolu doszukać się możemy jednakowej spójności. Już 5 czerwca wypłaci on 8,6 mln zł dywidendy przegłosowanej przez głównego akcjonariusza, mimo że zarząd rekomendował pozostawienie ubiegłorocznego zysku w firmie. Równocześnie towarzyszyły temu widoczne w I kwartale ostrożnościowe zwiększenie wykorzystania limitów kredytowych i sugestie zarządu o możliwej rewizji planów inwestycyjnych.

Tak czy inaczej, nowe papiery oferowane będą ze znaczącą premią względem rynku wtórnego, gdzie uplasowana tuż przed wybuchem epidemii seria PCX1124 w najlepszej ofercie sprzedaży wyceniana jest na 101,9 proc. nominału (4,98 proc. rentowności brutto).

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/emisja-obligacji-pcc-exol-od-4-czerwca

W dniu 4 czerwca 2020 roku ruszyły zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C2, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 23 czerwca br. Obligacje serii C2 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 5 latach i 3 miesiącach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C2:

  • Ilość oferowanych obligacji: 250 tys.
  • Cena nominalna: 100 zł
  • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%, odsetki wypłacane kwartalnie
  • Przydział obligacji: 24 czerwca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

  • Prospekt emisyjny IV Programu Emisji Obligacji
  • Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii C2

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C2 opublikowane dnia 1 czerwca 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C2. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C2.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000306150, NIP 988-02-67-207 / REGON 020716361 / BDO 000030805, kapitał zakładowy 172.649.601,00 PLN, wpłacony w całości

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, wyślij maila z rezygnacją na adres pccinwestor@pcc.eu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wypłata dywidendy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.09.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.08.2020

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20.05.2020

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za I okres odsetkowy

Spadek długu netto przy poprawie wyników pozwolił chemicznej grupie na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do najniższego poziomu od czasu debiutu na GPW. Płynności pomogło lutowe refinansowanie obligacji, przeprowadzone tuż przed wybuchem epidemii, która zastała grupę w szczególnie niekomfortowym momencie – sezonowo ujemnego cash flow operacyjnego.

Podsumowując, w IV kwartale dług netto Exolu spadł o 17,3 mln zł do 167,8 mln zł. Wprawdzie to wciąż więcej niż przed rokiem (154,7 mln zł), ale na uwagę zasługuje jednoczesna poprawa wyników. W ten sposób chemiczna grupa obniżyła wskaźnik dług netto/EBITDA do 3,26x wobec 3,69x kwartał wcześniej i 3,48x przed rokiem. Niższego poziomu PCC Exol nie wykazywał co najmniej od czasu giełdowego debiutu z 2012 r. Poprawie uległ też wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem operacyjnym (4,6x wobec 3,8x przed rokiem).

Przy 303,8 mln zł zobowiązań ogólne zadłużenie grupy wynosiło zaś 0,53x wobec 0,54-0,55x w czterech wcześniejszych kwartałach i było najniższe od początku 2017 r. Równocześnie dług netto stanowił 0,63x wobec 0,62x rok wcześniej i 0,61x przed dwoma laty (sezonowo wskaźnik ten przyjmuje najniższe wartości dla Exolu przyjmuje w IV kw., m.in. ze względu na wypłaty dywidendy).

W IV kwartale chemicznej grupie udało się też poprawić wskaźniki płynności, co w zasadzie było oczywistością wobec grudniowego porozumienia się z bankiem. Przypomnijmy, we wrześniu PCC Exol naruszył jeden z kowenantów, co wymusiło przeksięgowanie większości kredytu ze zobowiązań długo- do krótkoterminowych. Na koniec grudnia, przynajmniej pod względem kredytowym, sytuacja wróciła do normy, aczkolwiek poziom krótkoterminowych zobowiązań (160,4 mln zł) wciąż pozostawał podwyższony, między innymi z powodu obligacji na 45 mln zł. Część z nich (20 mln zł) Exol zrefinansował już w lutym tego roku, kolejny wykup (25 mln zł) czeka spółkę we wrześniu. Na razie trudno ocenić, jak będzie wyglądać przyszłość – póki co, raczej nie ma rynku na nowe emisje, a nim sytuacja się ustabilizuje spółce może się skończyć ważność obecnego prospektu (lipiec br.).

Przyjmując więc poziom krótkoterminowych zobowiązań z końca grudnia, lecz skorygowany o zrefinansowane obligacje, grupa PCC Exol wykazywała wówczas 1,04x płynności bieżącej i 0,65x płynności szybkiej, co wciąż było wartościami znacząco poniżej przeciętnej (czteroletnia średnia dla Exolu, liczona do czerwca 2019 r., to odpowiednio 1,41x oraz 0,95x).

Sama gotówka, której grupa miała 14,5 mln zł na koniec grudnia, pokrywała 10 proc. krótkoterminowych zobowiązań, także już skorygowanych o zrefinansowane w lutym obligacje.

Co warto przypomnieć, epidemia koronawirusa zastała Exol w okresie, gdy prawdopodobnie sezonowo notuje on wysokie odpływy gotówki z działalności (w I kw. 2019 r. i 2018 r. grupa miała kolejno 15 mln zł oraz 25,2 mln zł ujemnego cash flow operacyjnego). Niezbędne może się więc okazać zwiększenie wykorzystania linii kredytowych, które na koniec 2019 r. pozwalały na pożyczenie kolejnych 29,7 mln zł.

W ubiegłym roku PCC Exol miał 638,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 636,1 mln zł rok wcześniej. Wyraźnie poprawiono natomiast marżę brutto na sprzedaży (17,5 proc. wobec 14,9 proc.), w ślad za czym poszły też wyższy zysk operacyjny i netto, który wzrosły kolejno o 18,5 proc. oraz 45,2 proc. do 41 mln zł i 29,3 mln zł.

PCC Exol zaznacza, że nie jest w stanie miarodajnie oszacować skutków epidemii koronawirusa. Akurat w tym przypadku nie muszą być one tylko negatywne.

„Obecnie, w dobie kryzysu epidemiologicznego, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na profesjonalne detergenty i środki myjąco-czyszczące, na rozwoju których aktualnie w szczególności koncentrujemy się.” – napisano w liście zarządu do interesariuszy spółki.

Być może pozytywnego wpływu epidemii oczekuje też główny akcjonariusz Exolu – niemiecka grupa PCC – skupujący akcje spółki w styczniu i lutym, tuż przed wybuchem epidemii. Oznaczałoby to tylko, że sytuacji nie doceniają mniejszościowi akcjonariusze (od początku miesiąca akcje Exolu straciły 24 proc.).

Większego optymizmu wciąż też nie widać po obligatariuszach spółki. Najkrótsze papiery z terminem spłaty we wrześniu tego roku (PCX0920) wyceniane są na 97,39 proc., ale wobec 95,9 proc. dzień wcześniej, co było historycznym minimum (liczonym w cenach zamknięcia). Uplasowane w lutym nowe papiery PCX1124 wyceniane są natomiast na 97 proc. nominału (6,2 proc. rentowności brutto).

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/pcc-exol-poprawil-zdolnosc-do-obslugi-zadluzenia

Emisja obligacji PCC Exol zakończyła się blisko 60% redukcją, a zapisy złożyło ponad 760 inwestorów.

W środę, 26 lutego zakończyła się emisja obligacji PCC Exol. Spółka chemiczna zaoferowała 200 tys. papierów dłużnych po 100 zł każda, chcąc pozyskać 20 mln zł. Emisja zakończyła się blisko 60% redukcją, w ramach której całkowita wartość zapisów przekroczyła 48 mln zł. W zapisach wzięło udział ponad 760 inwestorów.

Zobacz także: 13 lutego startują zapisy na obligacje PCC Exol. Spółka chemiczna chce pozyskać 20 mln zł

Przydział obligacji PCC Exol

W połowie lutego spółka chemiczna PCC Exol przeprowadziła emisję obligacji, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. 27 lutego przydzielono papiery dłużne oprocentowane na 5,5% w skali roku. Ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach, czyli w listopadzie 2024 roku. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące i pierwsza data płatności będzie mieć miejsce już w maju.

Zgodnie z komunikatem spółki, w zapisach wzięło udział 762 inwestorów, a obligacje przydzielono 756 osobom. Średnia stopa redukcji wyniosła ponad 58%. Jak podkreślała spółka, wpływy z emisji obligacji serii C1 mają zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych PCC Exol lub spłatę zadłużenia.

Przypomnijmy, że w dniu rozpoczęcia zapisów na obligacje serii C1, spółka wykupiła przedterminowo obligacje serii A1 o wartości 20 mln zł.

Ostateczne parametry emisji obligacji serii C1

Data przydziału obligacji 27 lutego 2020 r.
Pierwsza data płatności odsetek Maj 2020 r.
Data wykupu Listopad 2024 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją 200 tys.
Stopa redukcji obligacji 58,57%
Liczba obligacji, na które złożono zapisy 482 743
Liczba przydzielonych obligacji 200 tys.
Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją 762
iczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji 756
Cena emisyjna 100,00 zł

 

Źródło: https://strefainwestorow.pl/artykuly/obligacje/20200302/pcc-exol-obligacje

W dniu 13 lutego 2020 roku ruszają zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C1, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 26 lutego br. Obligacje serii C1 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C1:

  • Ilość oferowanych obligacji: 200 tys.
  • Cena nominalna: 100 zł
  • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%, odsetki wypłacane kwartalnie
  • Przydział obligacji: 27 lutego 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C1 opublikowane dnia 3 lutego 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji  i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C1. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C1.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Prospekt IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 2 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C1

Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C2

Aneks 4 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Aneks 5 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu IV Programu Emisji Obligacji

VI edycja Dnia Inwestora spółek PCC Rokita i PCC EXOL odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Inwestorów profilem działalności spółek oraz strategią ich dalszego rozwoju.

Podczas spotkania prowadzący podkreślili znaczącą rolę inwestycji w przemyśle chemicznym, jego istotny wpływ na rozwój gospodarczy, a także rosnącą pozycję Polski aspirującej do grona państw wysoko rozwiniętych.

„Bez silnej chemii trudno o dobrze rozwiniętą gospodarkę. Dzięki podejmowanym inwestycjom w tym sektorze, dystans między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi dynamicznie się zmniejsza, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia ” – powiedział Prezes Zarządu PCC Rokita, Wiesław Klimkowski.

Ciekawym punktem spotkania z Inwestorami było przedstawienie zmian w infrastrukturze spółek Grupy PCC, które przyczyniły się do ich sukcesu na przestrzeni ostatnich lat. Przybliżono również profile działalności spółek oraz poruszono kwestie bezpieczeństwa, które jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę branży chemicznej.

Stałym punktem Dnia Inwestora w PCC jest zwiedzanie zakładów produkcji wyrobów chemicznych, podczas którego uczestnicy mają szansę zobaczyć m.in. realizowane inwestycje. Inwestorzy, którzy po raz kolejny odwiedzili dolnobrzeski park chemiczny, niewątpliwie zauważyli zmiany jakie zachodzą na terenach przemysłowych spółek Grupy PCC.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że inwestycje to nie tylko nowe instalacje produkcyjne, ale również rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołoprodukcyjnej. Przez ostatnie 12 lat tylko w ten obszar zainwestowano około 170 mln złotych, z czego połowa tej kwoty została wydatkowana w ciągu 5 lat.

„Inwestycje i innowacje to najważniejsze czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju rynku chemicznego. Zaawansowane technologie, rosnące nakłady na R&D i infrastrukturę oraz dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle chemicznym świadczą o tym, że jest jeszcze spora przestrzeń dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Potwierdza to również fakt, że branża chemiczna jest coraz bardziej atrakcyjna dla Inwestorów” – powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita i PCC EXOL.

Cykliczne spotkania podczas Dnia Inwestora w dolnobrzeskim zagłębiu chemicznym to nie tylko możliwość zapoznania się z działalnością samych spółek, ale również doskonała sposobność do dyskusji z osobami zarządzającymi. Stanowią one także platformę wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy samymi Inwestorami. Zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL przywiązują bardzo dużą wagę do budowania trwałych relacji z Inwestorami, opartych na rzetelnej komunikacji, otwartości i transparentności.

PCC Rokita i PCC EXOL przeprowadziły ponad 20 publicznych emisji obligacji o wartości około 0,5 mld zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji to 110 mln zł. Warto nadmienić, że PCC Rokita jest niekwestionowanym pionierem na rynku obligacji detalicznych w Polsce, emitując je już od 7 lat. PCC EXOL dołączyła do grona emitentów obligacji nieco później, to jest w roku 2016.
Należy nadmienić, że zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL systematycznie dzielą się z Inwestorami dywidendą. Jednocześnie prowadzą kolejne inwestycje, wdrażają nowe produkty i zwiększają sprzedaż.

Grupa zakończyła sześć miesięcy tego roku wynikami lepszymi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 22,2 mln zł, tym samym poprawiając ubiegłoroczny wynik o 2,6 mln zł. Zysk netto zamknął się kwotą 9,5 mln zł, zwiększając zeszłoroczny wynik o 1 mln zł, a wynik pierwszego kwartału br. o 6 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży osiągnęła wartość 13,8%.

Siłą Grupy PCC EXOL jest konsekwencja w rozwijaniu produktów do zastosowań przemysłowych o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach, a także zaawansowanych technologicznie produktów, ekologicznych i łagodnych dla użytkowników, w szczególności do zastosowań w kosmetykach i detergentach.

Grupa PCC EXOL prowadzi działalność na wymagającym rynku o dużej konkurencji. Na tym rynku konieczna jest aktywność badawczo-rozwojowa oraz coraz bardziej innowacyjne, wydajne i skuteczne produkty. Jednocześnie istotne są aspekty środowiskowe i ekologiczne, poszukiwanie nowych składników, bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Zgodnie ze strategią, poszerzamy ofertę o nowe, specjalistyczne wyroby, przeznaczone do zastosowań przemysłowych, w tym na rynek farb i lakierów oraz produktów gaśniczych – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL – Podążając za wymaganiami rynku wdrażamy kolejne produkty, wpisujące się w ekologiczne trendy. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy także badania nad rozwojem surfaktantów o specjalnej budowie polimerycznej. Charakteryzują się znacznie łagodniejszą klasyfikacją środowiskową niż typowe surfaktanty, tym samym odpowiadają na rosnące wymagania ekologiczne. Mogą być szeroko stosowane w przemyśle farb i lakierów.

Spółka realizuje kolejne etapy inwestycji na Wytwórni Etoksylatów w Brzegu Dolnym. Inwestycja umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych surfaktantów specjalistycznych oraz wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich, jako produkty specjalistyczne do zastosowań przemysłowych, będą wykorzystywane przez takie branże, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Kolejne znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie, co roku wypłaca około 50% jednostkowego rocznego zysku akcjonariuszom. Wypłacona za rok 2017 dywidenda stanowiła wartość 0,09 zł na jedną akcję, tym samym stopa dywidendy wyniosła 5%.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu. To pozwala sprostać Spółce wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.

 

Prospekt III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego III Programu Emisji Obligacji

 

Chemiczna firma z Brzegu Dolnego znalazła się wśród 9 przedsiębiorstw, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie. Spółka dołączyła do grona największych, „etycznych” liderów biznesowych w Polsce. Wśród nagrodzonych znalazły się również takie firmy, jak Siemens, Citi Handlowy, CEMEX Polska czy Grupa Raben.

Ranking po raz czwarty zorganizował Puls Biznesu. Jego celem jest wyróżnienie firm prowadzących działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej, promowanie tych, którzy postępują etycznie nie tylko wobec klientów, ale także pracowników. Ocena była kompleksowa i dotyczyła wszystkich obszarów działalności. Dużą rolę przywiązywano do zaangażowania społecznego.

Zachowanie jak najwyższych standardów, budowa relacji zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych jest dla nas bardzo ważna. Pamiętajmy, że istotne w biznesie wartości, powinny być zbieżne z tymi, którymi kierujemy się w życiu– mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Świadomość przedsiębiorców jest coraz większa. Przestrzeganie norm etycznych, zasad uczciwej konkurencji są doceniane i mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Odpowiedzialne i etyczne zarządzanie, zrównoważony rozwój, to nieodzowne elementy w strategii naszej firmy– mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

W rankingu wzięło udział ponad 200 firm, co świadczy o rosnącej roli etyki w biznesie. Organizatorom zależy, aby przyczyniał się on do upowszechniania kultury i podnoszenia zasad prowadzenia biznesu w sposób przejrzysty i z poszanowaniem najwyższych norm etycznych.

Oprócz 9 przedsiębiorstw, które otrzymały ten szczególny tytuł „Super Etycznej firmy”, miano etycznej przyznano jeszcze 17 spółkom.

PCC EXOL prowadzi działalność na rozwojowym rynku surfaktantów. To rynek stawiający producentom ambitne wyzwania. Oczekuje produktów ekologicznych na bazie naturalnych surowców, biodegradowalnych, łagodnych w oddziaływaniu na środowisko.

Spółka posiada w swojej ofercie zaawansowane technologicznie wyroby, znajdujące zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i detergentów o delikatnym oddziaływaniu. PCC EXOL produkuje także wyroby o jakości farmaceutycznej. Produkty Spółki wchodzą w skład globalnych marek kosmetycznych, trafiających do drogerii i butików w całej Europie.

PCC EXOL dostarcza również surfaktanty podatne na proces biodegradacji. Ponadto rozwijane są produkty do zastosowań przemysłowych, często specjalistyczne i o unikatowych właściwościach.

Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań pozwalających na dostarczanie substancji łagodniejszych w oddziaływaniu. Mam tu na myśli szczególnie surowce stosowane do produkcji środków higieny osobistej, kosmetyków i detergentów. Tego dziś oczekują konsumenci – mówi Mirosław Siwirski.

Podejmowane przez PCC EXOL działania procentują wzrostem przychodów ze sprzedaży, zarówno ilościowym, jak i wartościowym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2017 osiągnęły poziom 625,4 mln zł (+15,9% r/r). W minionym roku Grupa PCC EXOL wypracowała najwyższą w historii marżę brutto na sprzedaży o wartość 86,7 mln zł (+ 4,7 mln zł r/r). Zysk netto Grupy za 2017 wyniósł 18,2 mln zł, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost wobec zysku netto za rok 2012, będącego pierwszym rokiem obecności Spółki na giełdzie.

Spółka inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysłowych, będą dedykowane takim branżom, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2020.

Spółka dzięki inwestycjom, jak i intensywnie prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym, jest w stanie sprostać aktualnym trendom rynkowym i wysokim oczekiwaniom klientów.

Dzisiejszy rynek wymaga bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Naszą mocną stroną są zaawansowane, specjalistyczne i ekologiczne produkty często o unikatowych zastosowaniach – mówi Mirosław Siwirski Prezes Zarządu PCC EXOL SA – Atutem jest również indywidualne podejście do Klientów. Za nimi idzie profesjonalny serwis i wsparcie techniczne związane z konkretną aplikacją danej substancji.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie. W 2017 roku Spółka wypłaciła najwyższą w swojej giełdowej historii dywidendę w wysokości 0,13 zł na akcję.

Spółka od 2016 jest obecna na rynku papier ów dłużnych. Łącznie Spółka wyemitowała dotąd obligacje o wartości 70 mln zł. Spółka w ten sposób dywersyfikuje i równoważy strukturę finansowania.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala także jej sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka kolejny rok z rzędu uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, a także przeszła pozytywnie audyty w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Dodatkowo nieposzlakowaną opinię i etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne i uczciwe podejście do naszych kontrahentów, poświadczył ponownie tytuł „Etyczna Firma”. Po raz pierwszy PCC EXOL została wyróżniona także Srebrnym Listkiem CSR. Premiuje on wdrożenie i realizowanie dobrych praktyk oraz wytycznych normy ISO 26000, dotyczącej obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii B1 za I okres odsetkowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Giełdowa spółka chemiczna PCC EXOL, lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów, poprawiła wyniki skonsolidowane w trzecim kwartale 2017 roku.

III kwartał 2017 roku Grupa zamknęła wzrostami wyników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody zwiększyły się o 9,5%. Grupa wypracowała także większe zyski, w tym zysk EBITDA wyższy o 26,1% oraz o 47,7% wyższy zysk netto. Marża na sprzedaży wartościowo wzrosła o 5,9%. W porównaniu do rezultatów osiągniętych w II kwartale br., Grupa widocznie poprawiła wyniki.

– Wpływ na wyniki Grupy za III kwartał tego roku miała przede wszystkim poprawa rentowności dzięki stabilizacji cen rynkowych oleochemikaliów w tym okresie – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu. We wszystkich trzech kwartałach miała miejsce trudna i dynamiczna sytuacji na rynku surowców. Panowała niestabilna sytuacja cenowa oleju z ziaren palmowych, która nieznacznie unormowała się w III kwartale. Dodatkowo notowania etylenu, bazowego składnika kluczowego dla surfaktantów surowca jakim jest tlenek etylenu, w I półroczu utrzymywały się na dość wysokim poziomie. Dopiero na przełomie II i III kwartału odnotowały okresowy spadek – dodaje Mirosław Siwirski.

W minionym III kwartale Grupa PCC EXOL konsekwentnie rozszerzała portfolio produktowe. Do sprzedaży trafiły kolejne produkty o specjalistycznych, a jednocześnie niszowych zastosowaniach przemysłowych, takich jak odtłuszczanie metali czy mycie w przemyśle spożywczym.

– Z myślą o producentach poliuretanów, zaimplementowaliśmy do skali produkcyjnej rozwiązania poprawiające parametry izolacji poliuretanowych. Jednocześnie udoskonalaliśmy produkty masowe o zastosowaniach kosmetycznych, poprawiając ich właściwości oddziaływania na skórę – mówi Mirosław Siwirski. Nasze działania zaowocowały ilościowym i wartościowym wzrostem przychodów ze sprzedaży zarówno w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, jak i kosmetyczno-detergencyjnych – dodaje.

W III kwartale PCC EXOL kontynuowała rozpoczęte projekty inwestycyjne w zakresie dwóch linii produkcyjnych na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. Dzięki nim m.in. zostanie rozbudowane portfolio o kolejne, specjalistyczne produkty.

Spółka wypłaciła również najwyższą w swojej giełdowej historii dywidendę w wysokości 0,13 zł na akcję. Tym samym dywidenda ta plasuje PCC EXOL w czołówce spółek giełdowych oferujących najwyższe stopy dywidendy.

PCC EXOL, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, pozytywnie przeszedł ocenę ekspertów otrzymując złoty poziom za działania CSR. Tym samym znalazł się w gronie ponad 100 sprawdzonych producentów na świecie. Został włączony do globalnego łańcucha dostawców dbających o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój.

Zespół EcoVadis oceniający raporty ponad 30 tysięcy organizacji, liczy ponad 300 doświadczonych ekspertów, reprezentujących 40 różnych narodowości. Złoty poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz zrównoważonego łańcucha dostaw.

 – To bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Zostaliśmy nagrodzeni za to, że w naszej działalności uwzględniamy interesy społeczne. Nasza troska o środowisko, poszanowanie praw człowieka i etyki zostały docenione – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL SA.

EcoVadis weryfikuje spółki, które pretendują do bycia akredytowanymi dostawcami produktów do wybranych podmiotów na całym świecie. Statystyki platformy świadczą o wdrażaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak i w regionach, które znajdują się na początku drogi do stabilnego wzrostu gospodarczego. Co więcej ocena EcoVadis jest jednym z kilku kluczowych elementów systemów kwalifikacji dostawców firm operujących w różnych sektorach gospodarki na całym świecie.

 – Nasza firma znalazła się w grupie 5% najlepiej ocenionych organizacji na świecie. To cieszy, ale też zobowiązuje – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL SA.

W gronie graczy rynkowych reprezentujących branżę chemiczną, którzy od lat utrzymują najwyższe wyniki oceny EcoVadis, znajdują się np. takie firmy jak: DuPont, Akzo Nobel czy BASF.

Piąte spotkanie Inwestorów giełdowych spółek chemicznych PCC Rokita i PCC EXOL, tradycyjnie już miało miejsce na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. W tym roku spotkanie odbyło się przy historycznie rekordowo wysokiej frekwencji oraz w wyjątkowej scenerii.

Ponad 200 gości z całego kraju zostało podjętych przez organizatorów w budynku hali, gdzie na co dzień spółki prowadzą regularną działalność. Industrialny charakter miejsca spotkania idealnie komponował się z prezentacjami zarządów spółek (PCC Rokita, PCC Exol), podczas których zgromadzeni goście usłyszeli o tym, czym spółki się zajmują, o postępie w realizowanych inwestycjach oraz o bieżącej sytuacji finansowej spółek.

Wizyta na terenie „dolnośląskiego zagłębia chemicznego” niewątpliwie dodała kolorytu spotkaniu. Tu Inwestorzy mogli zapoznać się z instalacjami produkcyjnymi spółek oraz przekonać się o postępie w realizacji kolejnych inwestycji.

Na zakończenie spotkania, już w kuluarach, Inwestorzy mieli sposobność do dyskusji z zarządzającymi spółkami, którzy w Dniu Inwestora pozostawali przez cały czas do dyspozycji Gości.

Jak co roku, możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającymi a spółkami stanowi największą wartość Dnia Inwestora. Dnia Inwestora, czyli dorocznego święta Inwestorów, którzy zaufali spółkom z Grupy PCC i zdecydowali się na powierzenie im swojego kapitału.

Tegoroczna frekwencja była najwyższą w dotychczasowej historii Dnia Inwestora. Stwarzamy naszym Inwestorom możliwość bycia w centrum zakładu, bezpośredniego kontaktu ze spółkami. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Warto przy okazji przypomnieć, że PCC Rokita była absolutnym pionierem na rynku obligacji detalicznych i od ponad 6 lat regularnie je emituje. W 2016 roku PCC EXOL dołączył do grona emitentów obligacji. W ciągu ostatnich sześciu lat w ramach 19 emisji obligacji pozyskaliśmy łącznie ponad 360 mln zł. Wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości ponad 120 mln zł. – stwierdza Rafał Zdon.

Obecnie trwa emisja obligacji PCC Rokita. Tym razem emitent oferuje 5 procentowe, sześcioletnie obligacje. Termin na złożenie zapisu upływa w dniu 10 października. Szczegóły emisji dostępne tutaj.

Akcje PCC Rokita i PCC EXOL są notowane na GPW.

Prezentacja Dzień Inwestora 2017

Prospekt podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Informacja o warunkach kaskadowej oferty obligacji serii B1

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Informacja o warunkach kaskadowej oferty obligacji serii B1

Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego II Programu Emisji Obligacji

 

 

 

 

Giełdowa spółka chemiczna PCC EXOL, lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów, opublikowała wyniki za rok 2016 r.

W 2016 r. Grupa PCC EXOL osiągnęła 539,8 mln zł przychodów skonsolidowanych (+ 4,8% r/r). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 21,5 mln zł (+45,6% r/r), a skonsolidowany zysk EBITDA 42 mln zł (+ 7% r/r).

Efektem rekordowego wyniku jest znacząca poprawa wskaźników rentowności. Rentowność kapitału własnego (ROE) wzrosła o 2,2 p.p. r/r do poziomu 8,4%, natomiast rentowność aktywów (ROA) poprawiła się o 1,2 p.p. r/r, osiągając poziom 4,0%.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie, co roku wypłaca około 50% jednostkowego rocznego zysku akcjonariuszom.

Cieszy nas, że Grupa od trzech lat z roku na rok poprawia wyniki, osiągając skonsolidowany zysk EBITDA w latach 2014-2016 na poziomie 28,4 mln zł, 38,3 mln zł i 42 mln zł – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL. W 2016 roku dążyliśmy do wzrostu udziału w ofercie produktów specjalistycznych oraz do poprawy rentowności produktów masowych. Rozpoczęliśmy też inwestycję związaną z rozbudową jednej z wytwórni o dwie linie produkcyjne, jej zakończenie jest planowane na 2018 rok. To nam pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne do 15 tys. ton rocznie.

Dzięki rozpoczętej w 2016 roku inwestycji PCC EXOL będzie produkować zwiększone wolumeny nowoczesnych produktów do zastosowań przemysłowych w takich branżach jak detergenty, mycie i czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu, produkcja papieru, przemysł tekstylny czy przetwórstwo spożywcze. Są to produkty niskopienne i antypienne. Ponadto Spółka będzie produkować glicyniany – wyjątkowo delikatne, specjalistyczne składniki, używane w wysokiej jakości kosmetykach i środkach higieny osobistej. Odbiorcami tych produktów są między innymi międzynarodowe koncerny kosmetyczne. Dzięki temu Spółka będzie mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie branży kosmetycznej na łagodne dla skóry produkty.

W 2016 roku Spółka realizowała dwa projekty obszarze badań i rozwoju. Pierwszy z nich, wsparty dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, koncentruje się na badaniach nad rozwojem innowacyjnych produktów dla branży farb i lakierów. Efektem drugiego jest wprowadzenie do oferty produktu o jakości farmaceutycznej, oczekiwanej przez najbardziej wymagających odbiorców branży kosmetycznej.

Spółka opracowuje też i wprowadza do obrotu surfaktanty podatne na proces biodegradacji. Są to produkty o określonym, wysokim stopniu rozkładu biologicznego przy udziale mikroorganizmów.

Rezultatem wykorzystania wysokiej jakości surowców oraz nowoczesnych technologii wytwarzania są nowe produkty w portfolio Spółki, które wchodzą w skład globalnych marek kosmetycznych trafiających do drogerii i butików w całej Europie.

Dzisiaj rynek wymaga bardziej innowacyjnych rozwiązań. Warto pamiętać, że poza bardziej zaawansowanymi, specjalistycznymi produktami oferujemy także profesjonalny serwis i wsparcie techniczne związane z konkretną aplikacją danej substancji – mówi Mirosław Siwirski.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala także jej sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. W 2016 roku spóła przeszła pozytywnie przez audyty w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Ponadto uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis oraz zajął czołowe miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Dodatkowo uzyskała tytuł „Etyczna Firma”, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.

W 2016 roku Spółka z powodzeniem zadebiutowała na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst, przeprowadzając z sukcesem emisje obligacji na łączną kwotę 45 mln zł. Spółka w ten sposób dywersyfikuje i równoważy strukturę finansowania.

Wprowadzone na rynek produkty umacniają pozycję PCC EXOL jako europejskiego lidera w obszarze środków powierzchniowo czynnych dedykowanych do przemysłu kosmetycznego.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Giełdowa spółka PCC EXOL została wyróżniona prestiżowym znakiem Jakości „Laur Eksperta 2016/2017” za produkt Rosulfan A.

Nagroda została przyznana w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego w kategorii Chemia Przemysłowa. W tym roku spółka PCC EXOL została dodatkowo odznaczona Medalem Nowoczesności, przyznawanym firmom, które produkują innowacyjne produkty w skali swojej branży.

Wręczenie wyróżnień miało miejsce w dniu 16 listopada br. podczas uroczystej Gali Finałowej w Rezydencji Belweder – Klonowa Kancelarii Prezydenta RP.

Rosulfan A to, stworzony przez zespół badaczy spółki, związek chemiczny, dzięki któremu środki czystości bardzo łagodnie oddziaływują na skórę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich właściwości użytkowych. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych stawia PCC EXOL na równi z czołowymi globalnymi producentami związków powierzchniowo czynnych. Produkt Rosulfan A został również nagrodzony w Konkursie Grupy PCC – Projekt Roku 2015. Zespół projektowy PCC EXOL zdobył I miejsce za projekt „Co zamiast SLS-ów? Rosulfan A – nowe oblicze surfaktantów anionowych”.

Wyróżnienie dla kolejnego już produktu spółki pokazuje, że nasza strategia w zakresie produktów specjalistycznych najwyższej jakości przynosi efekty i jest dostrzegana przez zewnętrzne kapituły konkursowe – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL.

Warto nadmienić, że jest to już druga nagroda dla spółki w tym konkursie. W ubiegłym roku Znak Jakości „Laur Eksperta” otrzymał surfaktant amfoteryczny Rokamina K30B.

Grupa PCC EXOL w ciągu ostatnich dwóch lat konsekwentnie poprawia swoje wyniki i tym samym umacnia pozycję na rynku. Po trzech kwartałach 2016 roku zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln zł, wzrastając o 6,4 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2%). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln zł i uległ poprawie o 6,4 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln zł, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln zł. wobec 9 miesięcy 2015 roku.

Akcje spółki są notowane na GPW od sierpnia 2012 r. i są uczestnikiem indeksu WIG-Chemia.

Chemiczna Grupa PCC EXOL bardzo dobrymi wynikami finansowymi kończy III kwartał 2016 roku. Grupa, na czele z giełdową spółką PCC EXOL, specjalizuje się w produkcji składników detergentów, kosmetyków jak i specjalistycznych produktów przemysłowych, stosowanych między innymi w takich branżach jak czyszczenie i mycie przemysłowe, farby i lakiery, obróbka metalu czy budownictwo.

Po trzech kwartałach zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln zł, wzrastając o 6,4 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2%). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln zł i uległ poprawie o 6,4 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln zł, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln zł. wobec 9 miesięcy 2015 roku.

Wyższy poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 16,8% (tj. o 1,9 p.p. 1-3Q/1-3Q) oraz z polepszenia wyniku na działalności finansowej o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 12,5%).
Strategia Grupy zakłada zwiększanie udziału produktów specjalistycznych, i to na nich realizowana jest znaczna część marży.

Na osiągnięte rezultaty konsekwentnie przekłada się również wzrost rentowności w grupie produktów masowych, które w dalszym ciągu mają istotny udział w sprzedaży.

Grupa realizuje kolejne projekty rozwojowe. Stale poszukuje nowych zastosowań dla produktów już oferowanych, pozyskuje kolejnych klientów czy też wdraża nowe produkty. W szczególności na uwagę zasługuje wprowadzony do oferty w III kwartale br. produkt o jakości farmaceutycznej. Jest to produkt o bardzo restrykcyjnych wymaganiach, którym Spółka udowadnia, że w procesie produkcyjnym jest w stanie sprostać niezwykle trudnym wymaganiom jakościowym.

Wyniki ostatnich kwartałów pokazują, że potrafimy efektywnie pracować nad zwiększaniem marż i osiąganiem coraz wyższych poziomów rentowności – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL. Grupa skupia się na rozwijaniu produktów specjalistycznych, na których uzyskiwane wyższe marże kompensują nieco niższy wolumen sprzedaży – dodaje.

Dobre rezultaty nie byłyby możliwe bez systematycznego inwestowania w zaplecze techniczne działu badawczo-rozwojowego oraz w instalacje przemysłowe – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Rozpoczęliśmy właśnie rozbudowę instalacji, zamierzamy zwiększać wolumeny sprzedawanych produktów – stwierdza Rafał Zdon.

Dzięki inwestycji, spółka planuje sprzedawać więcej wyrobów o zastosowaniach przemysłowych, wykorzystywanych między innymi do redukcji piany w procesie produkcji cukru, produkcji papieru, w gorzelniach czy w oczyszczalniach ścieków.

Dodatkowo spółka planuje również budowę instalacji do produkcji delikatnych składników, mających zastosowanie w kosmetykach i środkach higieny osobistej.

Atutami PCC EXOL są elastyczność produkcji, szybkość wdrażania nowych produktów i indywidualne podejście do klienta. Dzięki ścisłej współpracy działu badawczego spółki z przedstawicielami klienta, powstają produkty odpowiadające jego specyficznym potrzebom i oczekiwaniom. Osiągnięte w ten sposób rezultaty pozwalają nie tylko budować trwałe relacje, ale i uzyskiwać wyższe marże.

Spółka angażuje się w innowacyjne projekty. Przy wsparciu dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2,5 mln zł PCC EXOL rozpoczęła projekt badań nad rozwojem innowacyjnych produktów dla branży farb i lakierów. Kluczowe dla klientów właściwości aplikacyjne będą miały wpływ na polepszenie krycia, połysku oraz odporności na szorowanie oferowanych przez nich produktów.

Spółka w ramach dywersyfikacji i równoważenia struktury finansowania swojej działalności, zdecydowała się na emisję obligacji korporacyjnych. W drugim i trzecim kwartale br. przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z 5,5-procentowym kuponem, na łączną kwotę 45 mln zł.

Akcje spółki są notowane na GPW od sierpnia 2012 r. i są uczestnikiem indeksu WIG-chemia.

PCC EXOL, spółka chemiczna z Grupy PCC, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, zakończyła drugą w tym roku emisję obligacji korporacyjnych, oferowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji. Spółka uplasowała obligacje z powodzeniem, emisja zakończyła się niewielką redukcją (3,65%).
Zapisy trwały od 2 do 14 września 2016 r. Spółka oferowała 250 tys. czteroletnich obligacji serii A2, ze stałym oprocentowaniem 5,5% w skali roku i odsetkami płaconymi kwartalnie. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A.

Dziękujemy wszystkim Inwestorom, którzy zaufali PCC EXOL i zdecydowali się na powierzenie nam swoich oszczędności. – podkreśla Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Staramy się, aby oferowane przez nas warunki były atrakcyjne w porównaniu choćby do produktów bankowych – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Jak widać po zainteresowaniu Inwestorów, udaje nam się to założenie osiągnąć– dodaje.

Celem Spółki jest, aby obligacje serii A2 sprawnie trafiły do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii A2 za I okres odsetkowy

1970-1980

Dzięki gruntownej modernizacji  i regulacji procesów technologicznych , następuje zwiększanie mocy produkcyjnych instalacji etoksylacji. W efekcie  znacząco zwiększa się asortyment surfaktantów  do różnych zastosowań przemysłowych.