Aktualności

Media o nas

W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa PCC Rokita osiągnęła ponadprzeciętne wyniki. Na tak dobre rezultaty wpłynęła działalność wszystkich segmentów produkcyjnych Grupy, w tym w szczególności segmentu Chloropochodne.

Bardzo wysoki poziom uzyskał skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie 204 mln zł, wyższy o 50% niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Bardzo wysoką wartość osiągnął także zysk netto Grupy na poziomie blisko 124 mln zł i był wyższy o ponad 78% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r.

Tak dobre rezultaty to efekt przede wszystkim wyników uzyskanych w segmencie Chloropochodne. Wynik EBITDA tego segmentu był wyższy o 278% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Na te wyniki wpłynęły historycznie rekordowe ceny ługu sodowego i sody kaustycznej – dodaje.

Średnia cena ługu sodowego była wyższa o 88% w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego, a średni wzrost cen sody kaustycznej wyniósł 130%. Obecnie ma miejsce dalszy wzrost cen chloroalkaliów. Na dobre wyniki wpłynęło również zakontraktowanie z wyprzedzeniem zdecydowanej większości zapotrzebowania na energię elektryczną.

W segmencie Poliuretany pierwszy kwartał 2022 roku był pomyślnym okresem, pomimo spadku zysku EBITDA o 27% w stosunku do bardzo wysokiej bazy porównawczej analogicznego okresu 2021 roku. Ceny polioli utrzymywały się i nadal utrzymują na relatywnie wysokim poziomie. Dodatkowo od lutego bieżącego roku wciąż rosną ceny głównych surowców bazowych, propylenu i etylenu oraz mediów.

Rekordowe obroty i marże osiągnął w pierwszym kwartale 2022 roku segment Inna działalność chemiczna. Zysk EBITDA wzrósł o 106% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021.

W obszarze inwestycji Grupa realizuje inwestycję budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Jest ona prowadzona przez spółkę PCC BD, której wspólnikami są PCC Rokita i PCC EXOL. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama między innymi etoksylatów oraz polioli polieterowych, mogących mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach. Produkty pochodzące z tej instalacji mają charakteryzować się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji a część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym.

Ponadto Spółka przeprowadza ruch próbny na wybudowanej w zeszłym roku kotłowni wodorowo-gazowej, gdzie jako paliwo opałowe może być zagospodarowany nadmiarowy wodór produkowany w segmencie Chloropochodne. Inwestycja ma pozwolić na zmniejszenie ilości zużywanego węgla oraz obniżenie emisji CO2.

Pomimo wielu zmian rynkowych i dużej niepewności, związanej z aktualną sytuacją geopolityczną, wszystkie segmenty produkcyjne Grupy wypracowały bardzo dobre poziomy obrotów, jak i wyników finansowych – komentuje Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Obecnie panuje bardzo dobra sytuacja w segmencie Chloropochodne, gdzie wciąż rosną ceny produktów, a w segmencie Poliuretany obserwujemy nadal relatywnie wysoki poziom cenowy produktów. W segmencie Inna działalność chemiczna dzięki nowoczesnym i specjalistycznym rozwiązaniom umacniamy swoją pozycję rynkową – dodaje.

PCC Rokita stawia na produkty z linii PCC Greenline®. PCC Rokita produkuje m.in. zielony chlor i ług sodowy w oparciu o przyjazną dla środowiska technologię membranową a dzięki OZE zużywana w tym procesie energia jest „zielona”.

Spółka w dalszym ciągu analizuje potencjalne możliwości rozwoju w kierunku zabezpieczenia jej potrzeb energetycznych w kolejnych latach. Rozważania te obejmują takie rozwiązania jak między innymi inwestycje we własne źródła energii odnawialnej.

Ponadto w marcu tego roku PCC Rokita przyjęła założenia do strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050, co jest wyrazem spójności z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Założenia Spółki skupiają się na obniżeniu emisyjności zużywanej energii elektrycznej w taki sposób, żeby prowadzić zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą. PCC Rokita już od wielu lat intensywnie inwestuje w poprawę efektywności energetycznej.

PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,3 tys. pracowników w 18 krajach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.04.2022

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 08.11.2022

Grupa PCC Rokita zakończyła trzy kwartały 2021 roku rekordowymi rezultatami. Wzrosty wyników zostały odnotowane we wszystkich segmentach produkcyjnych.

Narastająco za trzy kwartały skonsolidowany zysk EBITDA Grupy był na rekordowym poziomie ponad 437 mln zł, wyższy o ponad 111% wobec trzech kwartałów ubiegłego roku. Zysk netto Grupy osiągnął również historycznie najwyższą wartość ponad 236 mln zł, wyższą o blisko 300%. Wyższe były także wyniki samego trzeciego kwartału bieżącego roku wobec trzeciego kwartału minionego roku. Zysk EBITDA Grupy wzrósł o 83%, a skonsolidowany zysk netto był wyższy o blisko 162%.

Tak dobre wyniki to wpływ przede wszystkim działalności segmentu Poliuretany – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Bardzo duże zapotrzebowanie na poliole oraz wysokie ceny produktów spowodowały, że rentowność polioli osiągnęła rekordowy poziom – dodaje.

Wysokie ceny polioli potęgowane były również przez ograniczoną dostępność produktów na rynku. Aktualnie zauważalny jest wciąż wysoki poziom wolumenu sprzedaży segmentu Poliuretany, mimo nieznacznego osłabienia popytu w szczególności w Europie Zachodniej. Istnieją przesłanki, że sytuacja ta utrzyma się co najmniej do końca roku

Za trzy kwartały wypracowaliśmy zarówno rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA Grupy w kwocie ponad 437 mln zł jak i najwyższy w historii zysk netto na poziomie ponad 236 mln zł.– mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu Spółki. Sam tylko segment Poliuretany osiągnął zysk EBITDA na poziomie ponad 283 mln zł, to wzrost o 420% wobec trzech kwartałów minionego roku. Sprzedaż segmentu Poliuretany wzrosła o blisko 90% a marża EBITDA osiągnęła rekordową wartość blisko 30%. – uzupełnia Rafał Zdon.

Obecnie odnotowywane są spadki marż na poliolach, co prawdopodobnie może być kontynuowane w najbliższym czasie. Nie mniej jednak marże wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie.

Wzrosty odnotował także segment Chloropochodne głównie dzięki intensyfikacji sprzedaży i wyższemu wolumenowi sprzedaży produktów chloropochodnych. Zysk EBITDA tego segmentu osiągnął poziom blisko 99 mln zł i wzrósł o ponad 6% w trzech kwartałach w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Było to możliwe pomimo dalszych spadków cen chloroalkaliów. Obecnie odnotowywany jest istotny wzrost ich cen, w szczególności sody kaustycznej oraz relatywnie dobry popyt na produkty segmentu. Sytuacja ta może potencjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach.

Znakomite wyniki Grupy PCC Rokita zostały wsparte również przez segment Inna działalność chemiczna, który wypracował w trzech kwartałach wzrost zysku EBITDA o ponad 270% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, uzyskując rekordową wartość ponad 39 mln zł. Segment wypracował również wysokie przychody i marże. Wzrosty te są konsekwencją rosnącej sprzedaży produktów specjalistycznych oraz wciąż utrzymującej się korzystnej sytuacji rynkowej w branży fosforopochodnych. Ponadto wpływ na osiągnięcie tak dobrych wyników segmentu miały także wyższe zdolności produkcyjne nowej instalacji, która obecnie pracuje wykorzystując już większość swojego nominalnego potencjału.

W prezentowanym okresie Spółka kontynuowała inwestycje w budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, która umożliwi zwiększenie obecnej powierzchni laboratoryjnej niemal trzykrotnie. Prowadzone były również głównie prace modernizacyjne infrastruktury.

PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,3 tys. pracowników w 18 krajach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.04.2021

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Grupa PCC Rokita przedstawiła bardzo dobre skonsolidowane wyniki za rok 2020. Zysk Grupy EBITDA za ubiegły rok osiągnął poziom 332,1 mln zł (+15,6% r/r), a zysk netto 117,4 mln zł (+25,8% r/r). Podobnie wyniki czwartego kwartału 2020 roku osiągnęły wyraźnie wyższy poziom, niż wyniki analogicznego okresu roku 2019. Zysk EBITDA Grupy wyniósł 125,2 mln zł (wzrost o 73%), a skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość 58 mln zł (wzrost o 316%). Wzrost odnotowały również wyniki czwartego kwartału 2020 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku, zysk EBITDA wzrósł o 62%, a zysk o 98%.

W 2020 roku Grupa wypracowała bardzo dobre rezultaty, pomimo zmiennych warunków rynkowych oraz globalnego spowolnienia gospodarczego – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Ubiegły rok potwierdził skuteczność przyjętej przez nas strategii dywersyfikacji biznesu. Część prowadzonej przez Grupę działalności odnotowała spadki, które równoległe zostały wyrównane bardzo dobrymi rezultatami w innych obszarach.

Za tak dobre wyniki Grupy odpowiada przede wszystkim segment Poliuretany, potencjalnie najbardziej narażony na skutki spowodowane trwającą pandemią COVID-19. Po trudnym drugim kwartale, czwarty kwartał okazał się najlepszym w historii segmentu. Zysk EBITDA segmentu Poliuretany wzrósł o 165% mln zł wobec 2019 roku, a segment wypracował wyższą o 5,4% sprzedaż niż w poprzednim roku.

Segment produkcyjny Poliuretany od drugiej połowy czerwca odnotowywał istotny wzrost zainteresowania poliolami polieterowymi, zwłaszcza w obszarze pianek elastycznych – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Szczególnie spotęgowane zapotrzebowanie na te poliole miało miejsce w ostatnim kwartale minionego roku, zwłaszcza ze strony branży meblarskiej. To na niej koncentruje się działalność segmentu. Nasza produkcja nie była w stanie nadążyć za popytem. Dodatkowo braki zapasów na rynku związane z ograniczaniem produkcji polioli polieterowych przez konkurencję przyczyniały się do wzrostów cen rynkowych i w konsekwencji rekordowych marż uzyskiwanych ze sprzedaży.

Segment Chloropochodne wypracował w 2020 roku zysk EBITDA na poziomie o 36,1% niższym wobec roku 2019. Negatywnie na wyniki wpłynęły istotne spadki cen ługu sodowego i sody kaustycznej, które w ubiegłym roku osiągnęły poziomy najniższe od przeszło trzech lat.

Dobrym rezultatom Grupy sprzyjały również wyniki segmentu Inna działalność chemiczna. Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych uległy zwiększeniu o 3,7%. Segment ten odnotował wzrost zysku EBITDA o blisko 57% w porównaniu do 2019 roku. Wzrost wynika głównie z rekordowo wysokich marż i przychodów. Tak dobre rezultaty segment zawdzięcza między innymi konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej zwiększanie udziału sprzedaży produktów specjalistycznych.

Rok 2020 wiązał się również ze sfinalizowaniem projektu obejmującego budowę linii pilotażowej służącej do opracowywania nowych produktów w segmencie Inna działalność chemiczna.

Nowa linia pozwala na zwiększenie o blisko 3 tysiące ton rocznie naszych możliwości produkcyjnych w zakresie wysoce specjalistycznych produktów fosforowych – wskazuje Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu. Produkty te dedykowane będą do wielu gałęzi przemysłu, m.in. do tworzyw sztucznych, jak również specjalistycznych środków smarnych.

Wśród istotnych inwestycji wymienić należy również budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, dzięki któremu posiadana przez Grupę powierzchnia laboratoryjna docelowo ulegnie niemal trzykrotnemu zwiększeniu.

Obie te inwestycje pomogą nam w znacznym stopniu rozszerzyć portfolio wysoce specjalistycznych produktów, cieszących się rosnącym zainteresowaniem – uzupełnia Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu.

Warto zauważyć, iż w zakresie głównych obszarów działalności Grupy obecnie ma miejsce odczuwalnie ograniczona dostępność polioli polieterowych na rynku przy jednoczesnym nadal obserwowanym wysokim poziomie zamówień. Ponadto odnotowywane ceny alkaliów są wciąż na niskim poziomie. W ramach działalności segmentu Inna działalność chemiczna Grupa dostrzega stale rosnące zainteresowanie produktami, aktualnie przekraczające możliwości produkcyjne tego segmentu.

O Spółce:
PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,6 tys. pracowników w 18 krajach.

 • Bank zwiększy do 67,5 mln EUR udzielone na początku ubiegłego roku finansowanie
 • Pozyskane środki maja wspierać plany modernizacji Spółki oraz budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów
 • Obie umowy kredytowe korzystają ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

PCC Rokita SA w dniu 28 września 2020 r. podpisała aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki któremu Bank udzielił Spółce dodatkowe finansowanie w wys. 22,5 mln EUR, zwiększając do 67,5 mln EUR kredyt udzielony PCC Rokita na początku ubiegłego roku.

Umowa kredytowa korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), filaru finansowego Planu inwestycyjnego dla Europy (Planu Junckera).

Środki pozyskane z finansowania wspierają Spółkę w realizacji inwestycji o łącznej wartości szacunkowej 110,5 mln EUR. Inwestycje obejmują m.in. dalszą rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych takich jak: instalacja pilot plant w celu rozwoju polioli, instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.

„Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją od zawsze wspierającą finansowanie projektów spójnych z celami UE, zarówno jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jak i wzrost zatrudnienia. PCC Rokita to dla nas partner godny zaufania – stwierdza prof. Teresa Czerwińska, wice-prezes EBI. Pożyczka ma na celu dodatkowe wsparcie strategicznych inwestycji Spółki w chwili, gdy gospodarka zmaga się z trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. EBI pomoże tym samym PCC Rokita realizować plany rozwojowe nastawione na innowacyjność, niskoemisyjność oraz większą konkurencyjność procesów produkcji.”

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: „Dzięki planowi inwestycyjnemu dla Europy EBI będzie kontynuował owocną współpracę z polską firmą chemiczną PCC Rokita. Dodatkowe fundusze pomogą firmie w dalszym przekształceniu produkcji w kierunku materiałów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz w rozwijaniu działalności innowacyjnej. W sumie, to jest kolejna europejska inwestycja, która jest dobra dla klimatu i tworzenia miejsc pracy.”

„Zwiększenie finansowania przez EBI jest wyrazem ponownej pozytywnej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki przez EBI. – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Warto pamiętać, że EBI wspiera innowacyjne projekty, które nie tylko są przyjazne dla środowiska ale też stwarzają perspektywy dla długoterminowego wzrostu i dla nowych miejsc pracy” – dodaje Prezes Klimkowski.

„Istotnym elementem naszej struktury finansowania jest kredyt zaciągnięty w EBI na początku 2019 roku – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Mając na względzie obecnie dostępne źródła finansowania oraz dalszy rozwój Spółki, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ta współpraca ma wieloletni charakter a EBI to stabilny partner finansowy” – dodaje Rafał Zdon.

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udostępnia długoterminowe finansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji istotnie przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. W 2019 r. grupa EBI przeznaczyła 5,4 mld EUR na finansowanie polskich projektów. Relacja EBI z BNP Paribas Bank Polska została nawiązana w 2008 r. Od tego czasu oba podmioty prowadzą intensywną współpracę.

Plan inwestycyjny dla Europy (Plan Junckera) został wdrożony w listopadzie 2014 r. w celu odwrócenia trendu spadkowego inwestycji i zapoczątkowania poprawy sytuacji gospodarczej w Europie. Innowacyjne podejście zastosowane w Planie, polegające na wykorzystaniu gwarancji z budżetu UE udzielonej Grupie EBI, umożliwia mobilizację znacznych środków z sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych obszarach gospodarki europejskiej. Plan Junckera pozwolił już na realizację inwestycji o wartości prawie 514 mld EUR, w tym 22.3 mld EUR w Polsce, oraz wsparł ponad milion start-upów i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFSI w podziale na sektory i kraje, FAQ.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi około 30 spółek zależnych. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w dywizjach: Chemia, Energia, Logistyka. PCC SE zatrudnia obecnie ponad 3,5 tys. pracowników w 18 krajach.

Grupa PCC Rokita utrzymała srebrny poziom społecznej odpowiedzialności biznesu przyznany przez analityków platformy EcoVadis. Firma została zaproszona do raportowania na tej międzynarodowej platformie jako uczestnik łańcucha dostaw 27 globalnych firm operujących w różnych branżach przemysłowych. Ocena EcoVadis jest dla nich jednym z najistotniejszych kryteriów kwalifikacji dostawców. W rym roku PCC Rokita podniosła swój wynik w stosunku do roku 2019 uzyskując w sumie 60 na 100 punktów możliwych do zdobycia. Wynik ten plasuje Grupę PCC Rokita wśród 25 % najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis:

Zespół EcoVadis oceniający raporty ponad 65 tysięcy organizacji, liczy kilkuset doświadczonych ekspertów reprezentujących około 40 różnych narodowości. Srebrny poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw.

Istotnym faktem jest, że Grupa PCC Rokita znalazła się w grupie bardzo dobrze ocenionych firm działających w branży chemicznej na świecie. W gronie graczy rynkowych reprezentujących branżę chemiczną, którzy od lat utrzymują najwyższe wyniki oceny EcoVadis i kwalifikują swoich dostawców za pośrednictwem tej platformy, znajdują się takie firmy jak: DuPont, Akzo Nobel, Syngenta, Evonik, Clariant, Saint Gobain, Bayer czy BASF.

EcoVadis prowadzi pierwszą platformę umożliwiającą przedsiębiorstwom dokonywanie oceny kontrahentów w łańcuchu dostaw. Platforma wykorzystuje własną technologię oraz sieć kilkuset ekspertów w celu udostępniania prostych i wiarygodnych kart oceny społecznej odpowiedzialności firm. Karty te obejmują ponad 190 kategorii zakupów, 21 wskaźników CSR i 160 krajów świata. EcoVadis ułatwia przedsiębiorstwom działania na rzecz ograniczania ryzyk i poprawy innowacyjności oraz efektywności w ramach ich sieci logistycznych. Za pośrednictwem platformy EcoVadis co roku raportuje ponad 65 tysięcy firm wykazujących swoją aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. po to aby zwiększyć transparentność i zaufanie między partnerami biznesowymi.

16 września odbędzie się już VII edycja Kongresu „Polska Chemia”. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, odbędzie się ona w formule TV LIVE. Do grona głównych partnerów tego wydarzenia dołączyła firma PCC Rokita SA.

Kongres „Polska Chemia” jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także platformą wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych technologii, rozwiązań procesowych i strategii dla branży chemicznej. Oprócz kluczowych dla branży chemicznej tematów, sesje proponowane przez organizatorów będą poświęcone problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej komisji.

Poprzednie edycje Kongresu „Polska Chemia” udowodniły, jak potrzebne dla polskiego przemysłu chemicznego jest stworzenie platformy do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w obszarze rozwiązań technologicznych, inwestycji, bezpieczeństwa procesowego, innowacji oraz wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego na działalność przedsiębiorstw operujących w branży chemicznej.

Podczas minionych edycji gośćmi Kongresu byli wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu, organizacji branżowych, a także przedstawiciele największych firm polskiego sektora chemicznego.

Zbliżająca się, kolejna edycja Kongresu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie niewątpliwie wydarzeniem wyjątkowym i bardzo merytorycznym. Świadczy o tym znakomite grono partnerów, prelegentów oraz organizacji, które objęły wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII Kongresie „Polska Chemia” Szczegółowe informacje na temat Kongresu na stronie internetowej https://www.kongrespolskachemia.pl/

Głównymi tematy, o których będą rozmawiać uczestnicy tegorocznego Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej, to m.in. gospodarka o obiegu zamkniętym oraz optymalizacja i efektywność w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Zostaną również poruszone zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków czy zagospodarowaniem wód chłodniczych. Wydarzenie to stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, a także stwarza okazję do prezentacji nowoczesnych rozwiązań i technologii.

W tym roku, Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej odbędzie się 7-8 października we Wrocławiu. Do udziału w tym wydarzeniu oprócz organizatorów, zaprasza również PCC Rokita SA, która jest jednym z honorowych gospodarzy. W tej zaszczytnej roli, spółce PCC Rokita będzie towarzyszyć PGE Energia Ciepła S.A.

Organizatorem XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej jest firma BMP – wydawca magazynów „Chemia Przemysłowa” i „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz portali branżowych: www.kierunekchemia.pl, www.kierunekenergetyka.pl

Program Kongresu:

 • Woda i Ścieki w Przemyśle oraz Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym – 2 równoległe konferencje.
 • 9 paneli tematycznych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle, energetyce i branży spożywczej.
 • Wycieczki i prezentacje techniczne.
 • Wystawa stoisk.

Więcej informacji o XIV Kongresie Gospodarki Wodno-Ściekowej:

https://www.kierunekchemia.pl/konferencja,2129.html

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XXI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GB za I okres odsetkowy

Wypłata dywidendy

W dniu 22 kwietnia 2020 roku rozpoczęły się zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC Rokita serii GB, w ramach VII Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 11 maja br. Obligacje serii GB są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 7 latach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ze względów bezpieczeństwa w czasie pandemii, zapisy będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zmiana w dotychczasowym sposobie prowadzenia zapisów jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zarówno inwestorom, jak i pracownikom domów maklerskich.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii GB:

 • Ilość oferowanych obligacji: 200 tys.
 • Cena nominalna: 100 zł
 • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%, odsetki wypłacane kwartalnie
 • Przydział obligacji: 12 maja 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 11 czerwca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii GB opublikowane dnia 20 kwietnia 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc.rokita.pl pod adresem https://www.pcc.rokita.pl/Prospekt_VII_Programu_Emisji_Obligacji i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/vii-program-emisji-obligacji/ oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem www.bdm.pl/prospekty#pccrokitavii

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii GB. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii GB.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.08.2020 r.

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.07.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.05.2020 r.

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 03.04.2020 r.

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XX okres odsetkowy okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XXI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za X okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za IX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za VIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za VII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za VI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za V okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za IV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za III okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za II okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii GA za I okres odsetkowy

W wartej do 15 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki inwestorzy złożyli 585 zapisów o łącznej wartości 22,4 mln zł.

PCC Rokita oferował siedmioletni dług ze stałym 5,5-proc. kupnem wobec 5 proc., które spółka proponowała w 12 wcześniejszych emisjach z ostatnich lat. Wartość oferty to zaś 15 mln zł, co z kolei było najniższą kwotą, o jaka Rokita ubiegał się od ponad ośmiu lat.

Nowe papiery serii GA chemicznej spółki trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 12 wcześniejszych emisji Rokity. Zależnie od serii, rynek wycenia je między 99 a 100,49 proc. nominału, co w przypadku najdłuższych serii z terminami spłaty w latach 2024-2026 daje 5-5,1 proc. rentowności brutto.

Tydzień temu Rokita wykupił w terminie warte 25 mln zł obligacje PCR1019, które były właśnie ostatnią emisją spółki z 5,5-proc. kuponem.

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/pcc-rokita-zredukowal-zapisy-o-33-1-proc, 23 października 2019

 

We wtorek 8 października 2019 roku z emisją obligacji korporacyjnych serii GA wystartuje spółka PCC Rokita. Emisja potrwa do poniedziałku, 21 października. Z ciekawostek, jest to najniższa wartościowo emisja (wartość 15 mln zł) w porównaniu do już notowanych na Catalyst, a jednocześnie po raz pierwszy od długiego czasu spółka podwyższyła oferowane oprocentowanie, z 5 do 5,5% w skali roku.

Poniżej przedstawiam warunki emisji obligacji korporacyjnych PCC Rokita, informacje, gdzie można zakupić obligacje, a także porównanie oprocentowania oferowanej emisji z rentownościami obligacji już notowanymi na rynku Catalyst.

Analizę wyników I półrocza 2019 roku PCC Rokita znajdziesz w tym miejscu. Pod tym wpisem w komentarzu znajdziesz natomiast krótkie streszczenie Dni Inwestora w PCC Rokita, który miał miejsce w ostatnią sobotę września.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH PCC ROKITA, SERIA GA

Wartość emisji: 15 mln zł.

Rozpoczęcie zapisów: 08.10.2019 r., zakończenie zapisów 21.10.2019 r. Zapisy nie będą skrócone.

Cena emisyjna obligacji wynosi 100 zł,

Przewidywany termin przydziału obligacji: 22.10.2019 r., obligacje powinny zostać zaksięgowane na rachunkach maklerskich w ciągu 14 dni od ich przydziału.

Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst, można zakładać, że dzień debiutu będzie miał miejsce w listopadzie 2019 roku,

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych PCC Rokita seria FA wynosi 5,5% i jest stałe przez cały okres emisji. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych,

Obligacje emitowane są na okres 7 lat, a zatem ich termin wykupu wypadnie w dniu 22.10.2026 roku.

Minimalny zapis – brak, wystarczy się zapisać na 1 sztukę obligacji.

Od zapisu na obligacje nie jest pobierana prowizja.

Obligacje nie są zabezpieczone.

OBLIGACJE KORPORACYJNE PCC ROKITA SERIA GA – GDZIE KUPIĆ

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Do zakupu i obsługi obligacji możesz na przykład założyć bezpłatny rachunek maklerski “BDM Obligacje” właśnie w BDM.

OBLIGACJE KORPORACYJNE PCC ROKITA SERIA GA – PORÓWNANIE RENTOWNOŚCI Z CATALYST

Poniżej w formie wykresu porównuję rentowność oferowanej serii obligacji (ostatni słupek po prawej stronie) z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki PCC Rokita. Niebieską kropką zaznaczony jest okres pozostały do wykupu. Dane odnośnie rentowności pobrałem z serwisu Obligacje.pl.

Emisja obligacji PCC Rokita seria GA - porównanie rentowności do obligacji notowanych na Catalyst
Emisja obligacji PCC Rokita seria GA – porównanie rentowności do obligacji notowanych na Catalyst

EMISJA OBLIGACJI PCC ROKITA SERIA GA – PODSUMOWANIE

Jak widać z powyższego wykresu, inwestorzy dość podobnie traktują ryzyko obligacji, którym do wykupu pozostało 2 lata, jak i takich, które do wykupu mają 6 lat. Oprocentowanie oferowanej emisji przekracza rentowności, które można osiągnąć kupując samodzielnie obligacje na rynku Catalyst. Osobną kwestią jest ryzyko długiego okresu do wykupu. Zapewne są inwestorzy, którzy wolą zakupić PCR0522 dające nieco niższą rentowność, ale znacznie krótszy okres do wykupu.

W swoich inwestycjach warto uwzględniać również ryzyko stałej stopy procentowej. Działa ono w dwie strony. Gdy stopy procentowe rosną, to realny zysk z inwestycji w obligacje o stałej stopie maleje. I odwrotnie, w świecie niskich stóp procentowych obligacje ze stałym oprocentowaniem kupione na długi okres dają dodatkowe możliwości do zarobku.

Wracając do emisji obligacji PCC Rokita, wydaje się, że podniesienie oprocentowania może również powiązane z:

 • obecnymi oczekiwaniami co do wzrostu inflacji,
 • zaraportowanymi za Q2 2019 słabszymi wynikami spółki,
 • wreszcie, obecnie zapada spółce seria obligacji PCR1019, której oprocentowanie wynosiło również 5,5%. Być może ta oferta ma umożliwić dotychczasowym obligatariuszom spółki kontynuację inwestycji na tym samym poziomie oprocentowania.

Więcej informacji o emisji i możliwościach wzięcia w niej udziału znajdziesz na stronach PCC Rokita, w tym miejscu.

Źródło: https://www.rynekobligacji.com/2019/10/emisja-obligacji-pcc-rokita-seria-ga/, 22 października 2019

Prospekt VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 1 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GA

Komunikat Aktualizujący nr 1

Aneks 2 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 3 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 4 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Aneks 5 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GB

Komunikat Aktualizujący nr 2

Aneks 6 do Prospektu VII Programu Emisji Obligacji

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXVIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXVII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXVI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXIV okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXIII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXII okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXI okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XIX okres odsetkowy

Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XVIII okres odsetkowy