Aktualności

Media o nas

2014

Spółka uzyskuje uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/UE do wykonywania napraw i modernizacji cystern kolejowych i drogowych, bębnów i zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych.